Wychowanie jako sztuka poruszania się w życiu

Naděžda Pelcová

Abstrakt


W artykule zaprezentowano koncepcję wychowania Jana Patočki, jednego z najbardziej znanych czeskich filozofów edukacji. Jego zdaniem wychowanie jest całożyciowym ruchem, w którego kontekście powstają relacje wzajemności, bycie razem, solidarność i więź międzypokoleniowa. Dzięki temu ruchowi młode pokolenie wprowadzane jest do świata, co nie dokonuje się bez swoistego zmagania, a nawet walki (gr. agon). J. Patočka rozróżnia ruch zakotwiczenia, który jest ruchem obronnym, i ruch ku prawdzie lub ruch w prawdzie, który otwiera jednostkę na innych i umożliwia jej rozwój.

Słowa kluczowe


wychowanie, filozofia edukacji, relacje międzypokoleniowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachelard G., Poetika priestoru, przeł. Michal Bartko, Slovenský spisovatel, Bratislava 1990.

Fink E., Hra jako symbol světa, przeł. M. Petříček, Český spisovatel, Praha 1993.

Komenský J.A., Labyrint světa a ráj srdce (dostępny na: www.labyrint.cz/cs, otwarto 27 stycznia 2014 roku).

Patočka J., Eseje heretyckie z filozofii historii, przeł. J. Zychowicz, Biblioteka Aletheia, Warszawa 1988.

Patočka J., Filosofie výchovy, „Studia paedagogica” 18 (1997).

Patočka J., Komenský a otevřená duše. K třístému výročí Komenského smrti, [w:] tenże, Sebrané spisy, sv. 10, Komeniologické studie II, OIKOYMENH, Praha 1998.

Patočka J., Přirozený svět jako filosofický problem, Československý spisovatel, Praha 1992.

Pešková J., Cíle humanitního vzdělání v současné době u nás, [w:] Vybrané spisy Jaroslavy Peškové, red. A. Hogenová, D. Krámský, D. Rybák, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2010.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142