Nr 2 (2018)

Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji
Elżbieta Kwiatkowska

Dział tematyczny

Bariery i ograniczenia w refleksyjnym rozwoju nauczycieli wczesnej edukacji
Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba
Twórczość rysunkowa dziecka w kontekście tworzenia przez nie znaku plastycznego i odkrywania znaczenia
Urszula Szuścik
Zabawa życiem dziecka – aplikacja teorii Froebla do praktyki przedszkolnej XXI wieku
Barbara Bilewicz-Kuźnia
Podręczniki zintegrowane dla edukacji wczesnoszkolnej – koncepcja autorów a perspektywa uczniowska
Aleksandra Szyller
Szkolna nauka czytania i pisania z wykorzystaniem wybranych elementarzy – refleksje metodyczne
Marta Krasuska-Betiuk
Współczesne wyzwania pedagogiki przedszkolnej i szkolnej w obszarze edukacji włączającej dzieci niewidome i słabowidzące
Marzena Dycht
Multisensoryczne opowieści jako narzędzie kształtowania zachowań społecznych dzieci z autyzmem w młodszym wieku szkolnym
Agnieszka Łaba-Hornecka
System oddziaływań rodzinnych w procesie rozwoju i edukacji dziecka
Izabela Gątarek

Artykuły i rozprawy

Założenia tyflologiczne Róży Czackiej i ich ponadczasowe znaczenie z perspektywy stuletniej działalności Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Badania ewaluacyjne w edukacji jako źródło wiedzy pedagogicznej
Monika Maciejewska
Źródła relacji ojca z dzieckiem w środowisku wiejskim. Komunikat z badań
Łukasz Bartosiak

Colloquia

Nauczyciele wychowania przedszkolnego w obliczu dynamicznych zmian zachodzących we współczesnym świecie
Elżbieta Kwiatkowska
Prospołeczność uczniów i jej związki z sensem życia i interaktywnym stylem pracy nauczyciela
Anna Sádovská, Peter Kusý
Funkcjonowanie poznawcze ucznia niewidomego na lekcjach języka obcego
Kornelia Czerwińska, Agnieszka Piskorska
Dotykiem, wzrokiem lub słuchem – współczesne cyfrowe rozwiązania i wyzwania w dostępie do treści matematycznych dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku
Jarosław Wiazowski
Indywidualne i społeczne konsekwencje stereotypów dotyczących starości
Marlena Kilian

Debiuty

Heterotopia przedszkola, o „nie-miejscu w miejscu”
Lidia Kurcińska
Działania profilaktyczne skierowane do rodziców jako forma ochrony dzieci przed krzywdzeniem na przykładnie oferty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Dorota Wróblewska

Recenzje

Motywowanie, angażowanie i regulowanie w uczeniu się [Kim, C., Park, S. W., Cozart, J., & Lee, H. (2015). From motivation to engagement: The role of effort regulation of virtual high school students in mathematics courses. Educational Technology & Society, 18 (4), 261-272]
Seyda Uysal
O sytuacji opiekunów nieformalnych osób chorych onkologicznie [Pawlas-Czyż S. (2018). Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie. Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia nieformalnych opiekunów osoby chorej onkologicznie. Przyczynek do refleksji nad
Renata Deka
Sytuacje stresowe uczniów w środowisku szkolnym [Sorokosz I. (2017). Wybrane aspekty funkcjonowania uczniów w sytuacjach stresu szkolnego. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 209 s.]
Jolanta Karbowniczek
Orientacja przestrzenna osób z niepełnosprawnością wzrokową – od interdyscyplinarności problemów ku współczesnym rozwiązaniom [Kuczyńska-Kwapisz J., Śmiechowska-Petrovskij E. (2017). Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 262 s.]
Kinga Krawiecka
Książki dla niewidomych dzieci [Śmiechowska-Petrovskij E. (2017). Książki literackie dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Perspektywa dorosłych pośredników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 434 s.]
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Pedagodzy społeczni o kobietach w siłach powietrznych [Odrowąż-Coates A., Perkowska-Klejman A. (2016). Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii. Warszawa: Wydawnictwo Difin. 194 s.]
Magdalena Roszak
Z badań nad problematyką chrześcijańskiego wychowania młodzieży przez sport [Dziubiński Z. (2017). Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 342 s.]
Edyta Wolter

Kronika

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Polish Britain: Multilingualism and Diaspora Community” (Cambridge, 9 lutego 2018 roku)
Elżbieta Kwiatkowska
Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 13 kwietnia 2018 roku)
Edyta Zawadzka