Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2017) Akredytywa dokumentowa na gruncie UCP 600 Abstrakt   PDF
Aleksander Szpojankowski
 
Nr 3 (2017) Czy dostarczanie usług transportowych na żądanie jest formą pracy? Abstrakt   PDF
Adrianna Aftańska
 
Nr 1 (2017) Czy Józef Zych pełnił obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.? Abstrakt   PDF
Adam Kochanecki
 
Nr 3 (2017) Efektywność kontroli NIK na tle wybranych funkcji kontroli państwowej Abstrakt   PDF
Klaudia Jasik-Kuchta
 
Nr 2 (2017) Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 21.10.2016 r., V CSK 26/16 Abstrakt   PDF
Agnieszka Polus
 
Nr 1 (2017) Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 13.7.2016 r. (III CZP 14/16) Abstrakt   PDF
Agnieszka Polus
 
Nr 3 (2017) Implementacja XIII Dyrektywy do polskiego porządku prawnego – zagadnienia wybrane Abstrakt   PDF
Ewelina Rutkowska
 
Nr 4 (2016) Kilka uwag dotyczących stosunku Stanów Zjednoczonych Ameryki do traktatowej ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym Abstrakt   PDF
Bartłomiej Oręziak
 
Nr 3 (2017) Klaster jako umowa nienazwana Abstrakt   PDF
Aleksander Szpojankowski
 
Nr 1 (2017) Kompetencje referendarza sądowego w polskiej procedurze karnej - analiza de lege lata Abstrakt   PDF
Bartłomiej Oręziak
 
Nr 2 (2017) Kontrola abuzywności postanowień umów bankowych dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.10.2016 r. (XXVII C 3361/16; niepubl.) Abstrakt   PDF
Marta Gołuch
 
Nr 3 (2017) Kradzież dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury (art. 294 § 2 k.k.) Abstrakt   PDF
Tomasz Tyburcy
 
Nr 2 (2017) Model postępowania sądowoadministracyjnego w Austrii Abstrakt   PDF
Dagmara Gut
 
Nr 4 (2016) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych – uwagi na tle art. 120 k.p. Abstrakt   PDF
Renata Badowiec
 
Nr 1 (2017) Prawnopodatkowa problematyka mobilnych kontenerów budowlanych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15.3.2016 r. (II FSK 84/14) Abstrakt   PDF
Paulina Brejdak
 
Nr 3 (2017) Problematyka miejsca popełnienia czynu zabronionego oraz jej implikacje w prawie karnym procesowym Abstrakt   PDF
Joanna Michałowska, Bartłomiej Oręziak
 
Nr 3 (2017) Problematyka wejścia kobiety pod władzę męża w formie usus. Abstrakt   PDF
Magdalena Chmielecka
 
Nr 3 (2017) Problematyka wyrażenia świadomej zgody w aspekcie wykorzystywania płodów Abstrakt   PDF
Maria Grotowska
 
Nr 1 (2017) Przestępstwo kradzieży w przedwojennych projektach kodeksu karnego Abstrakt   PDF
Tomasz Tyburcy
 
Nr 4 (2016) Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia w polskim postępowaniu karnym jako specyficzna przyczyna odwoławcza Abstrakt   PDF
Jan Sobiech
 
Nr 4 (2016) Społeczna szkodliwość czynu jako określenie zła w polskim prawie karnym? Abstrakt   PDF
Katarzyna Doroszewska
 
Nr 2 (2017) Uprawnienia pracowników w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym w oparciu o wybrane orzeczenia sądowe Abstrakt   PDF
Piotr Czekalski
 
Nr 3 (2017) Usługi płatnicze realizowane urządzeniami mobilnymi – prawne aspekty funkcjonowania na rynku polskim (ze szczególnym uwzględnieniem procesu autoryzacji transakcji) Abstrakt   PDF
Jerzy Oppeln – Bronikowski
 
1 - 23 z 23 elementów