Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2017) Akredytywa dokumentowa na gruncie UCP 600 Abstrakt   PDF
Aleksander Szpojankowski
 
Nr 4 (2017) Analiza ekspertyzy osmologicznej - metodologia i wartość dowodowa w postępowaniu karnym Abstrakt   PDF
Michał Jędrzejczyk
 
Nr 2 (2018): Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym Analiza wybranych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego pod kątem zgodności z przepisami Konstytucji RP i zasadami przyzwoitej legislacji Abstrakt   PDF
Karolina Chról
 
Nr 3 (2017) Czy dostarczanie usług transportowych na żądanie jest formą pracy? Abstrakt   PDF
Adrianna Aftańska
 
Nr 1 (2017) Czy Józef Zych pełnił obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.? Abstrakt   PDF
Adam Kochanecki
 
Nr 1 (2018) Czyn dokonany pod wpływem efektu Lucyfera i jego ocena w orzecznictwie amerykańskim Abstrakt   PDF
Aleksandra Miśkiewicz
 
Nr 3 (2017) Efektywność kontroli NIK na tle wybranych funkcji kontroli państwowej Abstrakt   PDF
Klaudia Jasik-Kuchta
 
Nr 2 (2017) Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 21.10.2016 r., V CSK 26/16 Abstrakt   PDF
Agnieszka Polus
 
Nr 1 (2017) Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 13.7.2016 r. (III CZP 14/16) Abstrakt   PDF
Agnieszka Polus
 
Nr 3 (2017) Implementacja XIII Dyrektywy do polskiego porządku prawnego – zagadnienia wybrane Abstrakt   PDF
Ewelina Rutkowska
 
Nr 3 (2018) Kilka uwag dotyczących problematyki prawa i postępowania dyscyplinarnego studentów i doktorantów na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Abstrakt   PDF
Bartłomiej Oręziak
 
Nr 4 (2016) Kilka uwag dotyczących stosunku Stanów Zjednoczonych Ameryki do traktatowej ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym Abstrakt   PDF
Bartłomiej Oręziak
 
Nr 3 (2017) Klaster jako umowa nienazwana Abstrakt   PDF
Aleksander Szpojankowski
 
Nr 1 (2017) Kompetencje referendarza sądowego w polskiej procedurze karnej - analiza de lege lata Abstrakt   PDF
Bartłomiej Oręziak
 
Nr 2 (2017) Kontrola abuzywności postanowień umów bankowych dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.10.2016 r. (XXVII C 3361/16; niepubl.) Abstrakt   PDF
Marta Gołuch
 
Nr 3 (2018) Kontrowersje wokół umowy o pomocy przy zbiorach Abstrakt   PDF
Barbara Surdykowska
 
Nr 3 (2017) Kradzież dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury (art. 294 § 2 k.k.) Abstrakt   PDF
Tomasz Tyburcy
 
Nr 2 (2017) Model postępowania sądowoadministracyjnego w Austrii Abstrakt   PDF
Dagmara Gut
 
Nr 4 (2017) Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek Abstrakt   PDF
Aurelia Kozub
 
Nr 2 (2018): Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym - Tytułem wstępu Abstrakt   PDF
Konrad Cichoń
 
Nr 3 (2018) Odpowiedzialność proboszcza za niedopełnienie ciążących na nim zobowiązań przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego Abstrakt   PDF
Karolina Wilczyńska
 
Nr 4 (2016) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych – uwagi na tle art. 120 k.p. Abstrakt   PDF
Renata Badowiec
 
Nr 2 (2018): Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Jakub Pietrzak
 
Nr 1 (2018) Pojęcie duchownego w świetle przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi Abstrakt   PDF
Katarzyna Bloch
 
Nr 1 (2018) Prawa człowieka w polityce zagranicznej Unii Europejskiej – aspekty prawne Abstrakt   PDF
Iwona Miedzińska
 
1 - 25 z 48 elementów 1 2 > >>