Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest stawianie pytań badawczych, formułowanie hipotez oraz wprowadzanie do obiegu naukowego zagadnień dotąd nie poruszanych w polskiej historiografii, bądź też weryfikacja dotychczasowej wiedzy na podstawie źródeł i literatury historycznej. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia z zakresu historii od starożytności aż po współczesność z uwzględnieniem badań regionalnych w tym przypadku dziejów Mazowsza.

 

Działy

Rozprawy i Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania i Komunikaty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Edycja Tekstów Źródłowych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje książek

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania (obowiązuje od 2013 r.)

1. Każdy artykuł podlega wstępnej recenzje wewnętrznej dokonanej przez Redakcję Saeculum Christianum. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Redakcję artykuł jest wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzent wypełnia pisemnie ustalony przez Redakcję Saeculum Christianum formularz recenzji i formułuje jednoznaczny wniosek odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Do druku przyjmowane są jedynie te artykuły, które otrzymały pozytywne recenzje dwóch recenzentów tematycznych.

5. Recenzenci nie znają tożsamości autorów jak również autorzy nie znają tożsamości recenzentów (tzw. double-blind review process)

7. Nazwiska wszystkich recenzentów współpracujących z Saeculum Christianum są zamieszczone na stronie internetowej, jak również publikuje się je w każdym numerze periodyku.

FORMULARZ RECENZJI 

 

Harmonogram publikacji

Saeculum Christianum jest rocznikiem, wersja papierowa jest wersją pierwotną.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

 

Etyka czasopisma

Redakcja "Saeculum Christianum" sprzeciwia się praktykom "ghostwriting" i "guestautorship" i
dbając o etyczną postawę autorów zanim przyjmie tekst do druku wymaga od autorów pisemnego oświadczenia dotyczącego zakresu pracy poszczególnych autorów oraz informacji czy praca była finansowana przez jakąś osobę fizyczną lub prawną.

 

Recenzenci

Recenzenci tonu XXII (2015):
dr hab. Marek Barański,UKSW, Polska
dr hab. Chachaj Marian, UMCS, Polska
prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska,UŁ, Polska
dr hab. Dariusz Dekański, UG, Polska
dr hab. Dembowska Maria, KUL, Polska
prof.dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz, UwB, Polska
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, UW, Polska
dr hab. Wojciech Gajewski, UG, Polska
dr hab. Piotr Gryglewski, UŁ, Polska
dr hab. Kostuch Lucyna, UJK, Polska
dr hab. Aneta Kramiszewska, KUL, Polska
prof. dr hab. Łużyniecka Ewa, PWr, Polska
dr hab. Makiłła Dariusz,
prof. dr hab. Mazurczak Urszula, KUL, Polska
prof. dr hab. Mironowicz Antoni, UwB, Polska
dr hab. Jacek Pielas, UJK, Polska
dr hab. Marta Pieniążek-Samek, UJK, Polska
prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, UO,Polska
dr hab. Michał Polak, PK, Polska
ks. prof. dr hab. Roland Prejs, KUL, Polska
prof. dr hab. Bogdan Rok, UWr, Polska
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, UMK, Polska
ks. dr hab. Mieczysław Różański, UWM,Polska
ks. prof. Manlio Sodi, UPS, Włochy
dr hab. Maria Starnawska,
prof. dr hab. Krzysztof Stefański, UŁ, Polska
dr hab. Krzysztof Sychowicz, PWSIiP, Polska
ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, KUL, Polska
dr hab. Jerzy Urwanowicz, UwB, Polska
prof. dr hab. Stanisław Wiech, UJK, Polska
ks. prof. dr hab. Antoni Żurek, UPJPII, Polska
dr hab. Beata Wojciechowska, UJK, Polska