UWARUNKOWANIA ATRAKCYJNOŚCI DZIECKA WŚRÓD RÓWIEŚNIKÓW

ELŻBIETA NAPORA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sp.2016.16.02.03

Abstrakt


Celem badań było uchwycenie czynników różnicujących atrakcyjność dziecka wśród rówieśników. Oczekiwano, że cechy związane z dzieckiem i z rodziną będą różnicować zarówno jego wybory pozytywne, jak i negatywne przez rówieśników oraz rodzaje jego atrakcyjności w grupie. Przebadano 192 uczniów w wieku 11–13 lat przy zastosowaniu socjometrycznego testu Morena. Wyniki pokazały, że sytuacja materialna rodziny wiąże się z atrakcyjnością dziecka w grupie. Dzieci bardziej interesują się tymi rówieśnikami, którzy są lepiej sytuowani materialnie. Gorsza sytuacja materialna rodziny istotnie wiąże się z niekompletną rodziną oraz z płcią dziecka. Uzyskane wyniki można ujmować w szerszym kontekście zjawisk społecznych, wywoływanych zróżnicowaniem wysokości dochodów w rodzinach. Efekty sugerują, że dzieci z rodzin zamożnych nie tylko cieszą się większą popularnością wśród rówieśników, lecz także mają lepszą sytuację edukacyjną i łatwiejszą drogę do osiągania zaplanowanych celów.

Słowa kluczowe


dziecko w grupie rówieśniczej; sytuacja materialna rodziny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo Bernardinum.

Bartczak, B. (2014). Współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży. Pobrano z: http://www.sp9.lm.pl/Artykuly/Wspolczesne zagrozenia rozwoju dzieci i mlodziezy.pdf

Białas, A. (2001). Bieda i ubóstwo: konsekwencje dla dziecka i rodziny. Opieka, Wychowanie, Terapia, 2, 46, 5–9.

Buhs, E. S., Ladd, G. W. (2001). Peer Rejection as an Antecedent of Young Children’s School Adjustment. An Examination of Mediating Processes. Development Psychology, 24, 815–823.

Cudak, H., Kowolik, P., Pindera, M. (1999). Subiektywne i obiektywne ubóstwo materialne w rodzinie polskiej. Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne, 3–4, 165–172.

Dąbrowska-Jabłońska, I. (2002). Sytuacja szkolna dziecka urodzonego w zamartwicy. Rodzaje zagrożeń i możliwości pomocy. Opole: Wydawnictwo UO.

Dodge, K. A., Lansford, J. E., Burks, V. S., Bates, J. E., Pettit, G. S., Fontaine, R., Price, J. M. (2003). Peer rejection and social information — processing factors in the development of aggressive behavior problems in children. Child Development, 74(2), 374–393.

Dołęga, Z. (2003). Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Elder, G., Eccles, J., Ardelt, M., Lord, S. (1995). Inner-City Parents under Economic Pressure: Perspectives on the Strategies of Parenting. Journal of Marriage and the Family, 57, 771–784.

Forma, P., Wolska-Długosz, M. (2010). Zadania pedagoga w zakresie pomocy rodzinie ubogiej. Studia Pedagogiczne, 19, 319–329.

Guerin, S., Hennessy, E. (2008). Przemoc i prześladowanie w szkole. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Harris, J. R. (1998). Geny czy wychowanie. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: PWN.

Jundził, L. E. (1998). Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Kotowska, I. E., Matysiak, A., Styrc, M. (2010). Second European Quality of Life Survey. Family Life and Work [raport]. Pobrane z: www.eurofound.europa. eu/pubdocs/2010/02/en/1/EF1002EN.pdf

Kulawska, E. (2013). Uwarunkowania i konsekwencje odrzucenia dziecka w wieku szkolnym przez grupę rówieśniczą. Seminare. Poszukiwania naukowe, 33, 193–207.

Kwak, A. (2008–2009). Młodzież a rodzina. Roczniki Socjologii Rodziny. Rodzina i młodzież. Teoria i badania, XIX, 51–70.

Lenarczyk, M. (2004). Rodzina a zagrożenia rozwojowe dziecka ze środowiskowego ogniska wychowawczego w okresie transformacji ustrojowej. Opieka, Wychowanie, Terapia, 1–2, 31–39.

Matejek, J. (2013). Rola seniorów w rodzinie w procesie organizacji czasu wolnego dzieci. W: M. Bargel, E. Janigova, E. Jarosz, M. Juzl (red.), Socialni pedagogika v kontextu zivotnich etap cloveka (s. 1127–1136). Brno: Institut mezioborovych studii.

Matyjas, B. (2003). Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnych w środowisku małego miasta. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Mazur, J., Woynarowska, B. (2004). Mierniki nierówności społecznych w badaniach ankietowych młodzieży szkolnej. Przegląd Epidemiologiczny, 58, 377–390.

McWhirter, J. J., McWhirter, E. H., McWhirter, A. M., McWhirter, B. T. (2008). Zagrożona młodzież: ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.

Miller, J. E., Davis, D. (1997). Poverty History, Marital History, and Quality of Children’s Home Environments. Journal of Marriage and the Family, 59, 996–1007.

Napora, E. (2015, V). Factors Affecting Socialization from the Perspective of the Study of a School Child. Referat na Society. Integration. Education.

International Scientific Conference, Rēzekne, Łotwa. Pobrane z: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/463/450

Napora, E. (2015). Pogoda dla klasowych bogaczy. Psychologia w Szkole, 3, 87–94.

Napora, E., Garbiec, P. (2015, V). Atrakcyjność dziecka w grupie z perspektywy efektu św. Mateusza. Referat na Z Psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?, Gdańsk.

Napora, E., Kozerska, A., Schneider, A. (2014). Parentyfikacja dziadków czynnikiem resilience w funkcjonowaniu rodziny samotnej matki – przegląd badań. Kultura i Edukacja, 1(101), 51–71.

Napora, E., Pękala, B. (2014). Wsparcie i komunikacja matek czynnikiem prężności w funkcjonowaniu córek wśród rówieśniczek. Polskie Forum Psychologiczne, 19(3), 371–386.

Niebrzydowski, L. (1989). Psychologia wychowawcza. Samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne. Warszawa: PWN.

Obuchowska, I. (2000). Rozwój psychiczny i społeczny. W: B. Woynarowska (red.), Zdrowie i szkoła. (s. 52–62). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Pawłowska, R. (1994). Izolacja społeczna i odrzucenie dziecka przez grupy wychowawcze. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3, 34–35.

Raczkowska, J. (1994). Pedagogiczne problemy bezrobocia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 19–26.

Radziwiłłowicz, W. (2012). Czynniki ryzyka oraz różnorodność obrazu klinicznego depresji u dzieci i młodzieży. [Wykład] Pobrano z: https://knempiria.wordpress.com/tydzien-zdrowia-psychicznego-2014-2/

Samdal, O., Dür, W. (2000). The school environment and the health of adolescents. W: C. Curie, K. Hurrelmann, W. Settertobulte, R. Smith, J. Todd (red.), Health and health behaviour among young people. Health Policy for Children and Adolescents (HEPCA) Series 1 (s. 49–64). Copenhagen: WHO.

Schaffer, H. R. (2006). Rozwój społeczny, dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Siwek, S. (2010). Czynniki społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju i zachowania. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 14, 19–43.

Sztumski, J. (2006). Problemy społeczne wynikające z sytuacji dzieci i młodzieży w procesie przemian zachodzących w Polsce po roku 1989. W: J. Sztumski (red.), Pokolenie wygranych? Ciąg dalszy badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Urban, B. (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zawada, A. (2002). Sytuacja szkolna dzieci wychowujących się w rodzinach o niskim statusie ekonomicznym. Auxilium Sociale, 1, 297–305.

Zawada, I. (2013). Przestrzeń edukacyjna klasy szkolnej. Roczniki Edukacyjne, 2, 75–94.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.