Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Studia Philosophiae Christianae publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej.

 

Działy

Artykuły naukowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje i sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Każdy artykuł naukowy zaoferowany do publikacji w SPCh podlega najpierw recenzji wewnętrznej. Polega ona na wstępnej ocenie, dokonywanej przez Redakcję, która ustala zgodność podejmowanej problematyki z profilem pisma, spełnienie wymogów formalnych (np. sposób cytowania) i kompletność dostarczonego materiału (streszczenia, słowa kluczowe). Oceniając możliwość publikacji artykułu w SPCh Redakcja może zasięgnąć opinii pracowników naukowych Instytutu Filozofii UKSW.

2. Jeśli wstępna opinia jest pozytywna, artykuł jest kierowany do dwóch niezależnych specjalistów spoza jednostki, do której afiliowany jest autor artykułu.

3. Każdy Recenzent odpowiada na szczegółowe pytania, m.in.:

 • Czy tytuł artykułu jest adekwatny do jego treści?
 • Czy interpretacje/wnioski są odpowiednio uzasadnione?
 • Czy artykuł wnosi coś nowego w dziedzinie, której dotyczy?
 • Czy kompozycja artykułu jest zadowalająca?
 • Czy strona językowa (styl i in.) jest zadowalająca?

a następnie formułuje swoją generalną opinię wybierając jedną z opcji:

 • artykuł można opublikować bez zmian
 • artykuł można opublikować po drobnych zmianach
 • artykuł można opublikować po istotnych zmianach
 • artykuł należy odrzucić

Zarówno odpowiedzi na pytania, jak i ostateczną opinię Recenzent odpowiednio uzasadnia.

4. W przypadku znacząco rozbieżnych opinii powoływany jest trzeci recenzent.

5. Po zebraniu wszystkich recenzji, Redakcja decyduje o:

 • przyjęciu artykułu do druku, jeśli recenzje są w tym względzie zgodne
 • odesłaniu do poprawek sugerowanych w recenzjach (ew. z prośbą o inne ustosunkowanie się Autora do sugestii Recenzentów)
 • odrzuceniu artykułu, jeśli recenzje są w tym względzie zgodne, lub gdy Recenzenci sugerują zmiany tak daleko idące, że w ocenie Redakcji ich uwzględnienie sprowadziłoby się do konieczności przygotowania nowego artykułu.

6. Adekwatność wprowadzonych przez Autora poprawek i zasadność ewentualnej, umotywowanej niezgody na niektóre z nich ocenia Redakcja. W przypadku wątpliwości – po zasięgnięciu opinii pierwotnych Recenzentów. Artykuł jest przyjmowany do druku, gdy sugerowane poprawki zostały uwzględnione, lub Autor w sposób przekonujący uzasadnił niezgodę na te poprawki (niektóre z nich). W przeciwnym przypadku artykuł jest odrzucany.

Uwagi

 • Recenzje mają charakter anonimowy (double-blind review process), to znaczy:

o Artykuły przekazywane są Recenzentom w postaci elektronicznej, po usunięciu nazwisk i afiliacji Autora (Autorów) z nagłówka pracy. Odpowiedzialność za usunięcie z tekstu innych informacji, mogących prowadzić do identyfikacji Autora, spoczywa na Autorze pracy (który w szczególności może z tego prawa do anonimowości zrezygnować).

o Sugestie poprawek i inne uwagi wynikające z recenzji są przekazywane Autorom przy zachowaniu anonimowości Recenzentów.

 • W przypadku sugerowanych poprawek, artykuły, wraz z tymi sugestiami, są odsyłane Autorom drogą elektroniczną.
 • Decyzja o przyjęciu artykułu do druku jest przekazywana Autorowi drogą elektroniczną, zaś decyzja od odrzuceniu – drogą elektroniczną lub pocztową (w rzadkim przypadku, gdy Redakcja nie dysponuje adresem elektronicznym Autora).

 

Harmonogram publikacji

Poszczególne numery czasopisma ukazują się z końcem danego kwartału.
Wersją pierwotną jest wersja papierowa.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

 

Zasady etyki

Zasady etyki stosowane w Studia Philosophiae Christianae
sformułowane zgodnie z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethic)


Każdy tekst naukowy w Studia Philosophiae Christianae podlega takiemu samemu procesowi przygotowania do druku. Musi spełnić określone warunki zapewniające realizację etycznych standardów publikacyjnych. Przestrzeganie tych zasad obowiązuje zarówno Redakcję, Recenzentów, jak i Autorów tekstów.

1. Zasady postępowania Redakcji
 • Redakcja kieruje się zasadą erudycji, uczciwości, obiektywności. Odrzuca wszelkie uprzedzenia dotyczące poglądów, szkół filozoficznych, środowiska naukowego Autorów.
 • Dostarczane do Redakcji teksty są wstępnie oceniane pod kątem zgodności z profilem czasopisma, wartości naukowej, aktualności oraz ich oryginalności.
 • Redakcja odpowiada na pytania, uwagi, wątpliwości dotyczące nadsyłanych tekstów. Dokumentacja jest przechowywana.
 • Na podstawie wewnętrznej opinii Redakcja ma prawo do odrzucenia, wysłania do Autora z prośbą o dokonanie korekty zgodnie z sugestiami zawartymi w wewnętrznej opinii lub przesłania do dwóch zewnętrznych recenzji.
 • Przypadki wszelkiej nierzetelności naukowej, w szczególności plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship są przez Redakcję ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autora).

 2. Zasady postępowania Recenzentów

 • Wszystkie prace podlegają dwu zewnętrznym recenzjom. Redakcja SPCh odrzuca teksty, które nie spełniają warunków określonych w znormalizowanych formularzach recenzyjnych. W przypadkach wątpliwości Redakcja powołuje dodatkowego recenzenta. Recenzje są anonimowe (dane udostępniane są wyjątkowo za zgodą recenzentów).
 • Recenzenci zobowiązani są do wykonania rzetelnej, obiektywnej i terminowej recenzji tekstu. W procesie redakcyjnym Recenzenci przyczyniają się do podjęcia decyzji o publikacji artykułów i pomagają w poprawie jego jakości przez obiektywne i terminowe opiniowanie wersji przekazanej przez Redakcję.
3. Zasady postępowania Autorów
 • Autorzy zobowiązani są do przestrzegania formalnych zasad przygotowania tekstu do druku (zgodnie z wytycznymi umieszczonymi wewnątrz wydanych numerów czasopisma oraz na stronie internetowej Studia Philosophiae Christianae).
 • Nadesłanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora dotyczącym oryginalności tekstu, nie publikowania go wcześniej oraz nie złożenia go do druku w innej redakcji, ani że nie będzie nigdzie złożony w czasie, gdy podlega recenzowaniu dla SPCh.
 • W tekstach w odpowiedni sposób ujawnione są informacje o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, ewentualne źródła finansowania, etc), w szczególności, że informacja o autorstwie pracy jest adekwatna. Autor (główny autor) potwierdza spełnienie tego wymogu w Umowie zawieranej z Wydawnictwem UKSW przed publikacją pracy (umowa taka jest przesyłana Autorowi po decyzji o przyjęciu pracy do druku).
 • W tekstach wieloautorskich jest zachowana zasada podawania nazwisk alfabetycznie, chyba że autorzy proponują inne rozwiązanie. Za treść tekstu odpowiadają wszyscy autorzy.
 • Teksty przyjęte do druku wymagają podania afiliacji. Jeśli istnieje taka potrzeba, można podać także źródło finansowania wraz z danymi instytucji finansującej.
 • Autorzy zobowiązani są do tego, aby te fragmenty artykułu, które pokrywają się z już opublikowanymi treściami, uznać i zacytować jako źródło.

 

Recenzenci

RECENZENCI W ROKU 2015 / REVIEWERS 2015

Artur Andrzejuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wanda Bajor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii
Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny
Janina Buczkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Adam Cebula, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Dariusz Dąbek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Mario De Caro, University Roma Tre, Department of Philosophy
Anna Drabarek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Piotr Duchliński, Akademia „Ignatianum”, Wydział Filozofiiczny
Dominika Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Laurenz Hudetz, Salzburg University, Department of Philosophy
Glenn Hughes, St. Mary’s University, San Antonio, Philosophy Department
Honorata Jakuszko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii
Jacek Jaśtal, Politechnika Krakowska, Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii
Jan Kłos, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Stefan Konstańczak, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny
Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
Dariusz Kucharski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Joshtrom Kureethadam, Salesian Pontifical University, Rome
Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Jarosław Merecki, Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie, Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną
Ryszard Moń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Edmund Morawiec
Eva Orbanová, Trnava University, Faculty of Philosophy and Arts
Zbigniew Pietrzak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Robert Piłat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Zlatica Plašienková, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Ewa Podrez, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Przemysław Rotengruber, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Peter Simons, Trinity College, Dublin, Department of Philosophy
Jan Sochoń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Tadeusz Szubka, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii
Alfred Wierzbicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii
Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii
Władysław Zuziak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny