Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

ZASADY PUBLIKACJI W «ZESZYTACH PRAWNICZYCH»

 1. Nadesłane materiały mogą mieć formę artykułu, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism, a także edycji źródeł wraz z tłumaczeniem i komentarzem.
 2. Materiały winny być sporządzone w wersji drukowanej wraz z zapisem elektronicznym w formacie edytora Microsoft Word. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.
 3. Autorzy proszeni są o podanie krótkiej noty biograficznej z następującymi danymi: imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy oraz przynależność do ośrodka naukowego i specjalność, którą się zajmuje.
 4. Do artykułu należy dołączyć streszczenie nie dłuższe niż ¾ strony (1200 znaków) w j. polskim i w j. angielskim wraz tytułem, oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, które nie powinny być powtórzeniem tytulu pracy, a także alfabetyczny wykaz cytowanej literatury, wraz ze stronami artykułów.
 5. Autor, przesyłając materiał do publikacji proszony jest o podanie swojego adresu do korespondencji (poczty tradycyjnej i elektronicznej) i kontaktu telefonicznego. Na końcu artykułów zamieszczamy adresy mailowe autorów (wymóg listy ERIH PLUS).
 6. Autor otrzymuje w wersji papierowej materiał do korekty autorskiej. Brak zwrotu korekty autorskiej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację wersji tekstu otrzymanego.
 7. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały; przesyła jedynie egzemplarz zeszytu.

ZASADY SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW W «ZESZYTACH PRAWNICZYCH»

 1. Numeracja przypisów jest ciągła.
 2. W tekście numer przypisu umieszcza się bez spacji po wyrazie, przed przecinkiem lub kropką kończącą zdanie, np. … system rezerwy1 został przyjęty po raz pierwszy w Kodeksie Napoleona2, a następnie w wielu innych krajach europejskich3.
 3. Przypis jest traktowany jak zdanie, dlatego powinien zaczynać się wielką literą, a kończyć kropką.
 4. Dzieło autora, które jest powoływane po raz pierwszy, należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko kapitalikami, po przecinku tytuł dzieła kursywą, miejsce wydania i rok, strony, np. E. GINTOWT, Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legislacyjnego, Warszawa 1960, s. 89 i n.; kolejne wydanie należy zaznaczyć cyfrą w indeksie górnym po tytule, np. E. GINTOWT, Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legislacyjnego2, oprac. W. WOŁODKIEWICZ, Warszawa 2005, s. 91.
 5. Dzieło cytowane po raz pierwszy z czasopisma naukowego powinno zawierać w opisie, podobnie jak przy dziele zwartym: inicjał imienia, nazwisko kapitalikami, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma (w cudzysłowie «…»), cyframi arabskimi tom/rocznik, kropka, numer/zeszyt, ukośnik, rok wydania, przecinek, cytowane strony – np. STĘPKOWSKA, Ustanowienie posagu, «Zeszyty Prawnicze» 6.1/2006, s. 195; W. WOŁODKIEWICZ, Tron i ołtarz, «Palestra» 53.3-4/2008, s. 120.
 6. 6. Tylko jedno dzieło (artykuł, książka) tego samego autora przywołane po raz kolejny powinno zawierać w opisie inicjał imienia, kropkę, nazwisko autora kapitalikami, skrót op. cit. w kursywie i numer strony oraz ewentualnie przypis – np. A. STĘPKOWSKA, op. cit., s. 204 przyp. 38.
 7. Jeśli w tekście artykułu znajdą się obok siebie w kolejnych przypisach dwa odniesienia do jednej pozycji, należy stosować skrót „Ibidem”, np.: przypis 1 – A. STĘPKOWSKA, Ustanowienie posagu…, s. 204; przypis 2 – Ibidem, s. 212. 
 8. Jeśli w jednym dziele jest cytowanych kilka tekstów tego samego autora, należy w przypisach (dalszych, nie dotyczy to pierwszego przypisu z danej pozycji) wprowadzić jednoznaczny skrót tytułu, który zróżnicuje te pozycje, po nim …, np. M. KURYŁOWICZ, Die ‘adoptio’im klassischen römischen Recht, Warszawa 1981, s. 121 i n.; M. KURYŁOWICZ, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Warszawa 1994, s. 5 – w przypisach dalszych należy cytować (jeśli znajdą się w jednym przypisie): M. KURYŁOWICZ, Die ‘adoptio’…, s. 121 i n.; IDEM, Prawo i obyczaje…, s. 5; (jeśli w różnych) M. KURYŁOWICZ, Die ‘adoptio’…, s. 121 i n. oraz M. KURYŁOWICZ, Prawo i obyczaje…, s. 5.
 9. Artykuł z publikacji zbiorowej powinien zawierać w opisie inicjał imienia autora, nazwisko kapitalikami, tytuł artykułu w kursywie, przecinek, a następnie [w:], tytuł publikacji zbiorowej w kursywie, redaktora/redaktorów kapitalikami, miejsce wydania i strony, np. A. DĘBIŃSKI, Prawo rzymskie a systematyka prawa kanonicznego, [w:] ‘Leges sapere’. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. URUSZCZAK, P. ŚWIĘCICKA, A. KREMER, Kraków 2008, s. 135 i n.
 10. Artykuł z czasopisma lub gazety codziennej powinien zawierać w opisie inicjał imienia i nazwisko autora kapitalikami, tytuł artykułu w kursywie, tytuł periodyku (w cudzysłowie «…»), numer wydania i datę – J. PCIMSKI, Znowu korupcja w magistracie, «Wiadomości Policyjne» nr 223 z 3 grudnia 2006 r.

  WYTYCZNE DO POBRANIA

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Nadesłane materiały mogą mieć formę artykułu, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism, a także edycji źródeł wraz z tłumaczeniem i komentarzem.

 2. Materiały winny być sporządzone w wersji drukowanej wraz z zapisem elektronicznym w formacie edytora Microsoft Word. 

 3. Autorzy proszeni są o podanie krótkiej noty biograficznej z następującymi danymi: imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy oraz przynależność do ośrodka naukowego i specjalność, którą się zajmuje.

 4. Do artykułu należy dołączyć streszczenie nie dłuższe niż ¾ strony (1200 znaków) w j. polskim i w j. angielskim wraz tytułem, oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, które nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy, a także alfabetyczny wykaz cytowanej literatury, wraz ze stronami artykułów.

 5. Autor, przesyłając materiał do publikacji proszony jest o podanie swojego adresu do korespondencji (poczty tradycyjnej i elektronicznej) i kontaktu telefonicznego. 

 6. Przypisy powinny być sporządzone według zasad redakcyjnych "Zeszytów Prawniczych".
 

Prawa autorskie

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.