Vol 8, Nr 1 (2008)

Spis treści

Artykuły

WIAROŁOMNA NARZECZONA O PRAKTYCE MAŁŻEŃSKIEJ ZHELLENIZOWANEGO JUDAIZMU W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ Z ŻYDOWSKIEJ DZIELNICY W HERAKLEOPOLIS (144/3 – 133/2 P.N.E.) PDF
Józef MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 7-27
ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY W RAMACH SPÓŁKI A ZAGADNIENIE IMPENSA IN SOCIETATEM I PROPTER SOCIETATEM W ROZUMOWANIU LABEONA I JULIANA PDF
Zuzanna Służewska 19-61
INSIDIATOREM INTERFICI IURE POSSE KONTRATYPY JAKO SPOSÓB OBRONY W PROCESIE – PRO MILONE CYCERONA PDF
Elżbieta Loska 63-79
FILOZOFIA PRAWA W ŻYCIU I NAUCZANIU ULPIANA PDF
Piotr Sadowski 81-108
O PROBLEMIE POROZBIOROWYCH DZIEJÓW III STATUTU LITEWSKIEGO W POLSKIEJ LITERATURZE HISTORYCZNOPRAWNEJ PDF
Sławomir Godek 109-140
ARTUR DUCK, DE USU ET AUTHORITATE IURIS CIVILIS ROMANORUM IN REGNO GALLIARUM. PRZEGLĄD BAZY BIBLIOGRAFICZNEJ PDF
Łukasz Marzec 141-150
ZARZĄD WSPÓLNOTĄ GRUNTOWĄ PDF
Grzegorz Jędrejek 151-166
PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ DZIECI WYRZĄDZAJĄCYCH SZKODĘ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW Z TYTUŁU NADZORU NAD NIMI PDF
Jerzy Słyk 167-191
LICENCJE WOLNEGO OPROGRAMOWANIA PDF
Piotr Gawrysiak 193-203
TELEPRACA JAKO PRZEDMIOT POROZUMIENIA RAMOWEGO Z DNIA 16 LIPCA 2002 R. PDF
Sylwia Karbowska 205-225
ZWIĄZKI GENETYCZNE I NORMATYWNE PRAWA PRACY Z PRAWEM CYWILNYM PDF
Katarzyna Roszewska 227-249
PRACA TYMCZASOWA W ŚWIETLE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO PDF
Anna Reda 251-269
ZATRUDNIENIE W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY PDF
Barbara Surdykowska 271-295
WYNIKI BADAŃ OPINII SĘDZIÓW O PRZEDSTAWIONYM W „ZIELONEJ KSIĘDZE” USYTUOWANIU PRAWA RODZINNEGO W PRZYSZŁEJ KODYFIKACJI PDF
Elżbieta Holewińska-Łapińska 297-303
RECEPCJA I NAUCZANIE PRAWA RZYMSKIEGO W CHINACH PDF
Guodong Xu 305-317
К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИЯХ РИМСКОГО ПРАВА В ДИГЕСТАХ ЮСТИНИАНА И В ИХ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ Д.О.ТУЗОВЫМ PDF (Русский)
Leonid L. Kofanov 319-337
ПОНЯТИЯ РИМСКОГО ПРАВА И НАУЧНОЙ ЭТИКИ В РАБОТЕ Д.О. ТУЗОВА ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ PDF (Русский)
А. Л. СМЫШЛЯЕВ 339-353

Monumenta aere perenniora

[KOMENTARZ] DO USTAWY JULIJSKIEJ O SPRZENIEWIERZENIU, ŚWIĘTOKRADCACH I ZATRZYMUJĄCYCH [PIENIĄDZE PUBLICZNE]. 13 TYTUŁ 48 KSIĘGI DIGESTÓW. TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ PDF
Antoni Dębiński 355-367

Recenzje

ANTONI DĘBIŃSKI, Kościół i prawo rzymskie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 239 PDF
Marek Kuryłowicz 369-372
TOMASZ GIARO, Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment. Wydawnictwo Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2007 [Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Band 219], ss. XII, 767 PDF
Marek Kuryłowicz 372-377
DOROTA BUGAJNA-SPORCZYK, EWA DZBEŃSKA, IZABELLA JANSON, MARIA SZTEKIER-ŁABUSZEWSKA, Fundacje i stowarzyszenia. Prawo i praktyka, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2005, ss. 527 PDF
Tomasz Palmirski 377-397
RENATA ŚWIRGOŃ-SKOK, Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, ss. 196 PDF
Jan Zabłocki 397-401

Sprawozdania

SEMINARIUM NAUKOWE. OSNABRÜCK 12-13 LIPCA 2007 ROKU PDF
Magdalena Czuba-Wąsowska, Olga Kacperczyk 403-410
WYKŁAD PROF. GERHARDA THÜRA PT. WARDS AND GUARDIANS IN ATHENIAN LAW , KRAKÓW 20 LISTOPADA 2007 ROKU PDF
Maciej Jońca 410-413