Vol 13, Nr 3 (2013)

Spis treści

Artykuły

PROBLEMATYKA ROZWODÓW W ŚWIETLE WYPOWIEDZI DUCHOWNYCH KATOLICKICH UCZESTNICZĄCYCH W BADANIU SOCJOLOGICZNYM PDF
Wanda Stojanowska, Mirosław Kosek 7-38
PRAWO RZYMSKIE W POLSCE PRZEDROZBIOROWEJ W ŚWIETLE AKTUALNYCH BADAŃ PDF
Sławomir Godek 39-64
CZY EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA JAKO „ŻYWY INSTRUMENT” CHRONI LEPIEJ LUDZKIE ŻYCIE? PDF
Joanna Banasiuk 65-87
POSTRZEGANIE ZWYCZAJÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO OBOWIĄZKU ZACHOWANIA POUFNOŚCI W ARBITRAŻU. ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY LEWIATAN WŚRÓD POLSKICH PRAKTYKÓW ARBITRAŻOWYCH PDF
Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz 89-105
ZABURZENIA OSOBOWOŚCI I ICH WPŁYW NA OCENĘ POCZYTALNOŚCI SPRAWCY PRZESTĘPSTWA PDF
Anna Golonka 107-126
TERMIN DO UZUPEŁNIENIA NALEŻNEJ OPŁATY PRZEZ PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA W RAZIE WNIESIENIA ZAŻALENIA NA ZARZĄDZENIE O ZWROCIE POZWU PDF
Grzegorz Jędrejek 127-135
POJĘCIE INTERESU SPOŁECZNEGO JAKO PRZESŁANKI UDZIAŁU PROKURATORA W POSTĘPOWANIU PDF
Anna Matusiak 147-164
DOWODY Z DOKUMENTÓW POŚWIADCZONYCH ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE O WPIS W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM PDF
Mariusz Stanik 165-175
KILKA SŁÓW O AKSJOLOGII PRAWA KONKURENCJI A PRAWA PATENTOWEGO: ABSOLUTNA OCHRONA PATENTOWA WYNALAZKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH PDF
Joanna Uchańska 177-195
GREEK THINKERS OF THE ARCHAIC AND CLASSICAL PERIODS AND THEIR PHILOSOPHICAL AND JURIDICAL CONCEPTS OF TRADE AND MONEY CIRCULATION PDF (English)
Igor E. Surikov 197-209
“ALL YOU CAN EAT” THE ANCIENT WAY PDF (English)
Anna Tarwacka 211-220

Glosy

GLOSA DO WYROKU NSA W WARSZAWIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2012 R. II GSK 1365/10 PDF
Jan Szulc 221-241

Monumenta aere perenniora

GODNE ZAPAMIĘTANIA NOTY I NAGANY CENZORSKIE ZNALEZIONE W DAWNYCH DOKUMENTACH AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 4,12 TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 243-246