EXALTATION, OR ABOUT LIFTING BORDERS

Małgorzata Burta

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2017.3.11

Abstrakt


The article brings about an attempt to define exultation in the context of literary criticism from the period of the ‘aesthetic split’ (between late enlightenment and early romanticism currents) and pre-November heat of the 1830. It calls to attention the discussions in which Kazimierz Brodziński, the author of O egzaltacji i entuzjazmie [On Exultation and Enthusiasm], and his adversaries Maurycy Mochancki and Józefat Bolesław Ostrowski played crucial roles.

Słowa kluczowe


EXULTATION; POLISH EARLY ROMANTICISM; AESTHETIC SPLIT

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Gdańsk 2004.

Hermann Broch, Kilka uwag o kiczu, w: tenże, Kilka uwag o kiczu i inne eseje, przeł. Danuta Borkowska, Jan Garewicz, Ryszard Turczyn, Warszawa 1998, s. 116.

Grażyna Tomaszewska, Estetyka i metafizyka światła w «Panu Tadeuszu», Gdańsk 2007, s. 265.

Danuta Zawadzka, Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach, Warszawa 2000, s. 220–222.

Idee programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. Alina Kowalczykowa, wyd. 2 uzupełnione, Wrocław 2000, s. 188.

Mirosław Strzyżewski, Działalność krytyczna Maurycego Mochnackiego, Toruń 1994, rozdział 5: „Koncepcja krytyki Maurycego Mochnackiego na tle krytycznoliterackich teorii w okresie przełomu romantycznego w Polsce”, zwłaszcza s. 135–138.

Maurycy Mochnacki, O krytyce i sielstwie, w: tenże, Pisma krytyczne i polityczne, dz.cyt., t. 1, s. 244–245.

Maurycy Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, w: tenże, Rozprawy literackie, dz.cyt., s. 303, 304.

Ireneusz Opacki, «Ewangelija» i «nieszczęście», w: tenże, «W środku niebokręga». Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995, s. 244–245.

Jarosław Płuciennik, Retoryka wzniosłości w dziele literackim, Kraków 2000, cz. 3, rozdz. „Elementy doświadczenia wzniosłości II: emocje”, s. 162–164.

Maria Janion, Kuźnia natury, w: taż, Gorączka romantyczna, wyd. 2, Gdańsk 2007, zwłaszcza część pt. „Ziarno i wulkan”.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.