Polyphony in Dostoevsky’s Novels and the Multiplicity of Voices in Norwid’s Poetry

Ewangelina Skalińska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2018.2.11

Abstrakt


The article compares dominating strategies of writing in Norwid’s and Dostoyevsky’s literary output. The author presents the sources of the conversational concepts in the writings of both Norwid and Dostoyevsky. She also reflects upon the origins of the indicated affinity.

Słowa kluczowe


Cyprian Norwid; Fedor Dostoevsky;

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Anna Kozłowska, Nawiasem mówiąc. O wtrąceniach nawiasowych w wierszach z „Vade-mecum” Cypriana Norwida, w: Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, red. T. Korpysz, B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2011, s. 65

Jefim. G. Etkind, Wnutriennij cziełowiek i wnieszniaja riecz’. Oczierki psichopoetiki russkoj litieratury XVII-XIX wiekow, Moskwa 1998, s. 268

Jan Zieliński, Słowacki. SzatAnioł, wyd. II, Warszawa 2009, s. 237

Jurij M. Łotman, Romany Dostojewskogo i russkaja liegienda, w: tenże, Riealizm russkoj litieratury 60-ch godow XIX wieka, Leningrad 1974, s. 258

Michał Bachtin, Problem gatunków mowy, w: tenże, Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, oprac. i wstęp E. Czaplejewicz, Warszawa 1986, s. 394-402

Józef F. Fert, Norwid poeta dialogu, Wrocław-Łódź 1982, s. 9

Stanisław Falkowski, Między wyznaniem, drwiną i pouczeniem (Cypriana Norwida „Czemu”), w: „Czemu” i „Jak” czytamy Norwida, red. J. Chojak, E. Teleżyńska, Warszawa 1991, s. 24-25

Ireneusz Opacki, Poezja romantycznych przełomów, Wrocław 1972

Czesław Zgorzelski, O sonetach odeskich, w: tenże, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976, s. 243

Michał Głowiński, Norwidowa druga osoba, w: tenże, Prace wybrane, t. V, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, red. R. Nycz, Kraków 2000, s. 342

Michał Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 251

Lew Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, tłum. C. Wodziński, Warszawa 1987

Bohdan Urbankowski, Dostojewski. Dramat humanizmów, Warszawa 1994

Paul Evdokimov, Gogol i Dostojewski, czyli zstąpienie do otchłani, tłum. A. Kunka, Bydgoszcz 2002

Henryk Paprocki, Lew i mysz, czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997

Dorota Jewdokimow, Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.