Attraction of ugliness. A grotesque body in the poetry of Jan Andrzej Morsztyn

Kasper Pfeifer

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2018.4.08

Abstrakt


The aim of this article is to explicate relationships between the concepts of beauty, ugliness and grotesque as well as the category of a grotesque body in the poetry of Jan Andrzej Morsztyn. The author indicates the sources of grotesque performances, ways of their poetic implementation, and attempts to contextualize Morsztyn’s grotesque images in the literary tradition. Wolfgang Kayser’, Michail Bachtin’s and Mieczysław Wallis’s studies constitute theoretical background of the paper.

 

Słowa kluczowe


Jan Andrzej Morsztyn

Sponsor


Translate by Grzegorz Moroz

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1983.

Bachtin Michaił, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultra ludowa średniowiecza i renesansu, tłum. A. i A. Goreniowie, Warszawa 1975.

Barasch Frances K., Definitions: Renaissance and Baroque, Grotesque Construction and Deconstruction, „Modern Language Studies” 1983, nr 2, s. 60-67.

Chao Shun-liang, Rethinking the Concept of the Grotesque. Crashaw, Baudelaire, Magritte, Oxford 2010.

Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna, red. D. Gostyńska i A. Karpiński, Wrocław 2000.

Deleuze Gilles, Guattari Félix, Kafka. Ku literaturze mniejszej, tłum. A.Z. Jaskander i K.M. Jaskander, Kraków 2016.

Falęcka Barbara, Jan Andrzej Morsztyn – poeta wirtuoz, „Pamiętnik Literacki” 1977, nr 3, s. 147-165.

Falęcka Barbara, Sztuka tworzenia: podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku, Wrocław 1983.

Fingesten Peter, Delimitating the Concept of the Grotesque, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1982, nr 419-426.

Goble Erika, Facing the Ugly Face, „Phenomenology & Practice” 2011, nr. 2, s. 6-19.

Godfryd z Vinsauf, Nowa poetyka, tłum. D. Gacka, Warszawa 2007.

Golden Leon, Comic Pleasure, „Hermes” 1987, nr. 2, s. 165-174.

Groteska, red. M. Głowiński, Gdańsk 2003.

Grześkowiak Radosław, Amor Curiosus. Studia o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej, Warszawa 2013.

Hagman George, On Ugliness, „Psychoanalytic Quarterly” 2003, nr 4, s. 959-985.

Hanusiewicz Mirosława, Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej polskiej poezji barokowej, Warszawa 2004.

Harpham Geoffrey, The Grotesque: First Principles, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1976, nr 4, s. 461-468.

Horacy, Dzieła wszystkie, t. 1, oprac. i tłum. O. Jurewicz, Wrocław 1986.

Jaroszyński Piotr, Spór o piękno, Kraków 2002.

Kotarska Jadwiga, „Kastalskie zdroje Muz”. Z dziejów topiki Apollińskiej, w: tejże, Theatrum mundi. Ze studiów nad poezją staropolską, Gdańsk 1998, s. 179-196.

Kotarska Jadwiga, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany, Wrocław 1980.

Kotarska Jadwiga, Jedna czy dwie poetyki Jana Andrzeja Morsztyna, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie” 1974, nr 3, s. 113-134.

Lorand Ruth, Beauty and Its Opposites, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1994, nr. 4, s. 399-406.

Martialis Marcus Valerius, Epigramaton liber tertius, ed. A. Fussi, Zürich-New York 2006.

Menninghaus Winfried, Wstręt: teoria i historia, tłum. G. Sowiński, Kraków 2009.

Morawski Stefan, Wybór pism estetycznych, oprac. P. Przybysz i A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2007.

Morsztyn Jan Andrzej, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971.

Nowicka-Jeżowa Alina, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattisto Marino. Dialog poetów europejskiego baroku, Warszawa 2000.

Ossowski Stanisław, Wybór pism estetycznych, oprac. B. Dziemidok, Kraków 2004.

Pernoud Régine, Kobieta w czasach katedr, tłum. I. Badowska, Warszawa 1990.

Porębowicz Edward, Andrzej Morsztyn. Przedstawiciel baroku w poezyi polskiej, Kraków 1893.

Rosen Elisheva, Innovation and Its Reception: The Grotesque in Aesthetic Thought, „SubStance” 1990, nr 2/3, s. 125-135.

Samuels Lisa, Introduction to Poetry and the Problem of Beauty, „Modern Language Studies” 1997, nr 27, s. 1-7.

Seneka (Młodszy), Apocolocynthosis, w: R. Graves, Klaudiusz i Messalina, tłum., L. Joachimowicz, Katowice 2004, s. 562-579.

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodyka i in., Wrocław 1993.

Speina Jerzy, Typy świata przedstawionego w literaturze, Toruń 2009.

Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976.

Wallis Mieczysław, Wybór pism estetycznych, oprac. T. Pękała, Kraków 2004.

Wielka księga estetyki w Polsce. Wizje i re-wizje, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007.

Wołk Marcin, Groteska i pierwsza osoba, „Ruch Literacki” 2014, nr 2, s. 141+151.

Zeidler Anna, O reinterpretacji tradycji estetycznej – na przykładzie koncepcji Gadamera, w: Reinterpretacja klasyki, red. K. Wilkoszewska i B. Żmudziński, Kraków 1990, s. 49-57.

Ziolkowski Jan, Avatars of Ugliness in Medieval Literature, „The Modern Language Review” 1984, nr 1, s. 1-20.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.