KACZMAREK, W. (2018). MACIEJEWSKI’S ’METHOD’. Colloquia Litteraria, (3), 87-97. https://doi.org/10.21697/cl.2017.3.6