Winek, T. (2007). Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Colloquia Litteraria, 2(1/2), 175-183. https://doi.org/10.21697/cl.2007.1.13