Kaczmarek, W. (2014). „Metoda” Maciejewskiego. Colloquia Litteraria, 16(1), 83-92. https://doi.org/10.21697/cl.2014.1.06