Komorowska, J. (2009). SPOKOJNY SEN KLITAJMESTRY ALBO CZEGO „BRAK” W EURYPIDESOWEJ „ELEKTRZE". Colloquia Litteraria, 8(1/2), 7-11. https://doi.org/10.21697/cl.2010.1.01