Winek, Teresa. 2007. „Tekstologia I Edytorstwo Dzieł romantyków”. Colloquia Litteraria 2 (1/2), 175-83. https://doi.org/10.21697/cl.2007.1.13.