Komorowska, Joanna. 2009. „SPOKOJNY SEN KLITAJMESTRY ALBO CZEGO «BRAK» W EURYPIDESOWEJ „ELEKTRZE"”. Colloquia Litteraria 8 (1/2), 7-11. https://doi.org/10.21697/cl.2010.1.01.