Burta, Małgorzata. „EXALTATION, OR ABOUT LIFTING BORDERS”. Colloquia Litteraria, no. 3 (maj 3, 2018): 145-170. Udostępniono luty 3, 2023. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl/article/view/2405.