Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

W „Forum Pedagogicznym” publikowane są utwory naukowe (artykuły, recenzje, sprawozdania), których autorzy podejmują i twórczo rozwijają zagadnienia pedagogiczne dotyczące współczesnej teorii i praktyki edukacyjnej. Czasopismo tworzy płaszczyznę dialogu i wymiany myśli na tematy edukacyjne aktualne zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy i świata. Utwory w nim zamieszczane reprezentują różne subdyscypliny współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Do wydania przyjmowane są teksty w języku polskim i angielskim.

 

Działy

Dział tematyczny

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły i rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Colloquia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Debiuty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Kronika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Do publikacji w „Forum Pedagogicznym” przyjmowane są utwory (teksty) spełniające warunki przedstawione w wymaganiach redakcyjnych. Wstępnej oceny nadesłanego utworu pod względem formanym i tematycznym dokonuje redaktor tematyczny/redaktor numeru w porozumieniu z sekretarzem redakcji.

Wszystkie artykuły naukowe wstępnie zaakceptowane podlegają procedurze recenzowania. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na zasady recenzowania obowiązujące w "Forum Pedagogicznym".

Do każdego artykułu wyznacza się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów powininen być afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.

Proces recenzowania przeprowadzany jest według modelu double-blind review – autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W przypadku braku możliwości zastosowana tej zasady recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między autorem a recenzentem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Przyjmuje się następujące kryteria oceny utworów zgłoszonych do opublikowania w „Forum Pedagogicznym”:

- charakter naukowy zgodny z profilem czasopisma,
- usystematyzowany sposób prezentowania treści,
- oryginalność przedstawionych wyników,
- poprawność językowa i terminologiczny profesjonalizm,
- adekwatność i reprezentatywność wykorzystanej literatury,
- zgodność między wnioskami a treścią.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją co do dopuszczenia utworu do publikacji lub jego odrzucenia.

Recenzenci wypełniają formularz recenzji, która na żądanie może zostać udostępniona autorowi lub autorom.


Ostateczną decyzję w sprawie publikowania lub niepublikowania zrecenzowanego utworu podejmuje redaktor naczelny.


Dokumentację procedury recenzowania przechowuje się w siedzibie redakcji.

Formularz recenzji pl

Formularz recenzji en 

 

 

 

Harmonogram publikacji

Materiały do pierwszego numeru w roku należy nadsyłać na adres redakcji do 31 grudnia roku poprzedzającego. Materiały do drugiego numeru są przyjmowane do 31 marca danego roku.

 

Etyka czasopisma

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ
OBOWIĄZUJĄCE W „FORUM PEDAGOGICZNYM”

Poniższe zasady etyki publikacyjnej mają na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu merytorycznego i etycznego publikacji wydawanych w „Forum Pedagogicznym”. Są skierowane do redaktorów, autorów, recenzentów i członków Rady Naukowej i stanowią ramy określające ich prawa, obowiązki i odpowiedzialności na wszystkich etapach procesu redakcyjnego i edytorskiego. Podstawą zasad jest założenie, że nadrzędnym zobowiązaniem wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie redakcyjnym i edytorskim jest przestrzeganie standardów etycznych obowiązujących w nauce, a w szczególności: poszanowanie godności drugiego człowieka, prawdomówność, obiektywizm, bezstronność, niezależność, otwartość, przejrzystość, odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, uznanie prawa do wolności przekonań i prawa własności intelektualnej. Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE) i bazują na przekonaniu, że pierwszym sędzią w sprawach etycznych jest sumienie.

1. Zasady dotyczące redakcji

1.1. Proces redakcyjny i edytorski realizowany jest przez redaktorów tematycznych, językowych i statystycznego, którzy wykonują zadania wyznaczone im przez redaktora naczelnego w sposób profesjonalny, kierując się standardami etycznymi obowiązującymi w nauce, które zostały wymienione w preambule.

1.2. Redaktorzy tematyczni kierując się wiedzą specjalistyczną z dziedziny, którą reprezentują, dokonują wstępnej oceny utworu nadesłanego do opublikowania, rekomendując lub nie rekomendując go do procedury recenzyjnej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje redaktor naczelny.

1.3. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego utworu kryteriami są: oryginalność, jakość naukowa i spójność z tematyką czasopisma, nie zaś pochodzenie autora, narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie.

1.4. Redaktor naczelny odpowiada za przejrzystość i bezstronność procesu redakcyjnego i edytorskiego oraz poszanowanie praw własności intelektualnej.

1.5. Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom.

1.6. Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody autora.

1.7. Naruszenie zasad etyki publikacyjnej obowiązującej w „Forum Pedagogicznym” należy zgłaszać do redaktora naczelnego, który zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przedstawienia zespołowi redakcyjnemu jego wyników.

1.8. Zespół redakcyjny jest gremium, które rozpatruje zgłoszone przez redaktora naczelnego naruszenia zasad etyki publikacyjnej i podejmuje odpowiednie decyzje.

1.9. O decyzji zespołu redakcyjnego informowane są pisemnie wszystkie zainteresowane strony.

1.10. W przypadku ujawnienia nieoryginalności utworu zgłoszonego do wydania w „Forum Pedagogicznym”, w tym również nierzetelności naukowej w postaci ‘pisania na zamówienie’ (ghostwriting) lub ‘honorowego/gościnnego autorstwa’ (honorary/guest authorship), decyzję zespołu redakcyjnego podaje się również do wiadomości instytucji, do której autor afiliował swój utwór.

2. Zasady dotyczące autorów

2.1. Autorzy mogą zgłaszać do „Forum Pedagogicznego” utwory (artykuły, recenzje, sprawozdania) o charakterze naukowym, które są ich własnym wytworem.

2.2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do oryginalności, w tym również nierzetelności naukowej w postaci ‘pisania na zamówienie’ (ghostwriting) lub ‘honorowego/gościnnego autorstwa’ (honorary/guest authorship) redaktor naczelny przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

2.3. Utwory zgłaszane do opublikowania w „Forum Pedagogicznym” nie mogą być przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego w innym czasopiśmie. Ujawnienie takiego faktu skutkuje odrzuceniem zgłoszonego utworu.

2.4. Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej.

2.5. Autor jest zobowiązany do zamieszczenia w swoim utworze pełnej informacji o źródłach jego finansowania i udziale instytucji naukowych i pozanaukowych w jego powstawaniu.

2.6. W utworach wieloautorskich autorzy mają obowiązek określenia swojej roli przez wskazanie: główny autor, autor (w tym współautor), autor projektu badania, wykonanie badania, analiza statystyczna, interpretacja wyników.

2.7. W bibliografii autor powinien poddawać tylko te publikacje, które miały rzeczywisty wpływ na powstanie jego utworu i za każdym razem musi potwierdzić skorzystanie z pracy innego autora za pomocą odpowiedniego odnośnika.

2.8. W przypadku negatywnej oceny redaktora tematycznego autor ma prawo odwołać się do redaktora naczelnego, który może skierować utwór do ponownego rozpatrzenia.

2.9. Możliwość odwołania nie przysługuje w przypadku dwóch negatywnych opinii recenzentów.

2.10. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia utworu do druku podejmuje redaktor naczelny.

2.11. Autor utworu przyjętego do druku ma obowiązek współpracowania z redaktorami, a w szczególności terminowego i rzetelnego realizowania zadań związanych z przygotowaniem edytorskim tekstu. Nieterminowość lub brak współpracy w tym zakresie może powodować odrzucenie utworu. Decyzję w tej sprawie podejmuje redaktor naczelny.

2.12. Autor ma prawo do przejrzystości i informacji w sprawach dotyczących jego utworu na wszystkich etapach procesu redakcyjnego i edytorskiego.

2.13. Autorzy utworów przyjętych do druku w „Forum Pedagogicznym” podpisują w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu pisemne oświadczenie w sprawie oryginalności utworu i zawierają z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego umowę wydawniczą z przeniesieniem praw autorskich, w tym o udostępnieniu utworu na stronie internetowej czasopisma na zasadach Open Access. W przypadku utworów wieloautorskich każdy autor osobno składa oświadczenie i podpisuje umowę.

2.14. Za złamanie przyjętych przez siebie zobowiązań odpowiada autor zgodnie z normami prawa obowiązującego w danym zakresie.

3. Zasady dotyczące recenzentów

3.1. Recenzenci uczestniczący w procedurze recenzyjnej wykonują swoje zadania w sposób profesjonalny, kierując się standardami etycznymi obowiązującymi w nauce, które zostały wymienione w preambule.

3.2. Recenzent nie powinien recenzować pracy autora, w stosunku do którego zachodzi konflikt interesów wynikający ze związków rodzinnych lub zależności zawodowych.

3.3. Utwór przedstawiony do recenzji jest oceniany ze względu na jego wartość naukową, której wyznaczniki określa redakcja „Forum Pedagogicznego” w formularzu recenzji.

3.4. Recenzent jest zobowiązany do poinformowania redaktora naczelnego o podejrzeniu lub ujawnieniu przez niego nieoryginalności utworu zgłoszonego do opublikowania w „Forum Pedagogicznym”, w tym również nierzetelności naukowej w postaci ‘pisania na zamówienie’ (ghostwriting) lub ‘honorowego/gościnnego autorstwa’ (honorary/guest authorship).

3.5. Redakcja nie ujawnia autorowi tożsamości recenzenta, a jedynie sporządzoną przez niego recenzję w zakresie odnoszącym się bezpośrednio do utworu.

3.6. W przypadku odwołania się autora od opinii recenzenta ze względów wchodzących w zakres zasad etyki publikacyjnej obowiązującej w „Forum Pedagogicznym”, redaktor naczelny przeprowadza postępowanie wyjaśniające, o którego wyniku informuje zespół redakcyjny, a ten podejmuje stosowną decyzję. Decyzja ta zostaje przekazana autorowi.

4. Zasady dotyczące Rady Naukowej

4.1. Członkami Rady Naukowej „Forum Pedagogicznego” są uznane osobistości z kraju i zagranicy, które swoim naukowym autorytetem przyczyniają się do rozwoju czasopisma.

4.2. Na czele Rady Naukowej stoi przewodniczący, który uczestniczy w spotkaniach zespołu redakcyjnego z głosem doradczym.

4.3. Osoba, która jawnie sprzeciwia się standardom etycznym obowiązującym w nauce, może zostać pozbawiona członkostwa w Radzie Naukowej „Forum Pedagogicznego”. Decyzję w tej sprawie na wniosek przewodniczącego podejmuje Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Recenzenci

Recenzenci w roku 2018

 • Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Birutė Autukevičienė (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Wilno, Litwa)
 • Natalia Bednarska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Bogusław Bieszczad (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
 • Justyna Dobrołowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)
 • Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 • Donal Fitzpatrick (School of Computing Dublin City University, Irlandia)
 • Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski, Cieszyn, Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Joanna Głodkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Lyudmyla Gorbunova (National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina)
 • Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
 • Kai Horsthemke (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Martin Kaleja (Slezská univerzita v Opavê, Republika Czeska)
 • Jiří Kantor (Univerzita Palackého, Ołomuniec, Republika Czeska)
 • Jolanta Karbowniczek (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska)
 • Małgorzata Karwowska-Struczyk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Anna Kieszkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)
 • Marlena Kilian (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Leszek Koczanowicz (Uniwersytet SWPS, Wrocław, Polska)
 • Adamina Korwin-Szymanowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)
 • Beata Krajewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Kinga Krawiecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
 • Ewa Kulawska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Mariya Kultaieva (H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Charków, Ukraina)
 • Iryna Kurlak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 • Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 • Julia Łosiak-Pilch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Elżbieta Łuczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Uto Meier (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Maria Mendel (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 • Ona Monkevičienė (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Wilno, Litwa)
 • Agnieszka Naumiuk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Julita Navaitiene (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Wilno, Litwa)
 • Agnieszka Odrowąż-Coates (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Simonetta Polenghi (Universita Cattolica del Sacro Cuore, Mediolan, Włochy)
 • Mária Potočárová (Univerzita Komenského/Comenius University, Bratysława, Słowacja)
 • Joanna Rutkowiak (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 • Jan Rutkowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Henning Schluss (Wiener Universität, Wiedeń, Austria)
 • Paulina Sosnowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Krassimir Stojanov (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Emilia Śmiechowska-Petrovskij (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Anna Walczak (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 • Jarosław Wiazowski (Warszaa, Polska)
 • Katarzyna Wrońska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Agnieszka Żyta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)


Recenzenci w roku 2017

 • Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Barbara Baraniak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Dietrich Benner (Humboldt Universität, Berlin, Niemcy)
 • Jan Bielecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Sławomir Bobowski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
 • Maria M. Boużyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Mariusz Chamarczuk (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, Konin, Polska)
 • Stanisław Chrobak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Helena Ciążela (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Maciej Ciechomski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Marzena Dycht (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Andrea English (University of Edinburgh, Edynburg, Wielka Brytania)
 • Anna H. Fidelus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Barbara Galas (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Anna H. Gaweł (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Izabela Gątarek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Rafał Godoń (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Lyudmyla Gorbunova (National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina)
 • Dariusz Grządziel (Università Pontificia Salesiana, Rzym, Włochy)
 • Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
 • Wanda Kamińska (Warszawa, Polska)
 • Jolanta Karbowniczek (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska)
 • Tomáš Kasper (Technická Univerzita, Liberec, Republika Czeska)
 • Anna Kieszkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)
 • Marta Kotarba-Kańczugowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Pol-ska)
 • Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)
 • Beata Krajewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Marta Krasuska-Betiuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska) 
 • Kinga Krawiecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Ewa Kulawska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Mariia Kultaieva (H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Charków, Ukraina)
 • Małgorzata Kupisiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Iryna Kurlak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Michał Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 • Marion Mayer (Alice Salomon Hochschule, Berlin, Niemcy)
 • Uto Meier (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Jarosław Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)
 • Agnieszka Naumiuk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Krzysztof Niegowski (Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła, Polska)
 • Agnieszka Odrowąż-Coates (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Naděžda Pelcová (Univerzita Karlova v Praze, Praga, Republika Czeska)
 • Joanna Pękala (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Joaquim Pintassilgo (Universidade de Lisboa, Lizbona, Portugalia)
 • Simonetta Polenghi (Universita Cattolica del Sacro Cuore, Mediolan, Włochy)
 • Mária Potočárová (Univerzita Komenského, Bratysława, Słowacja)
 • Sławomir Przybyliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Małgorzata Przybysz-Zaręba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Henning Schluss (Wiener Universität, Wiedeń, Austria)
 • Witold Starnawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Krassimir Stojanov (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Małgorzata Suświłło (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Bogdan Szczepankowski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Łódź, Polska)
 • Żaneta Tempczyk-Nagórka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Ligia Tuszyńska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Jarosław Wiazowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Kazimierz J. Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Farida Ziatdinova (Baškirskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, Ufa, Rosja)
 • Agnieszka Żyta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Alicja Żywczok (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Recenzenci w roku 2016

 • Andrzej Bałandynowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce/Polska)
 • Barbara Baraniak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Eunika Baron-Polańczyk (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra/Polska)
 • Krystyna Błeszyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa/Polska)
 • Maria Boużyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Mariusz Chamarczuk (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, Konin/Polska)
 • Stanisław Chrobak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Danuta Cichy (Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa/Polska)
 • Maciej Ciechomski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Marzena Dycht (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Anna Fidelus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Jaroslava Gajdošíková Zeleiová (Trnavská Univerzita, Trnawa/Słowacja)
 • Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski, Cieszyn/Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Izabela Gątarek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Rafał Godoń (Uniwersytet Warszawski, Warszawa/Polska)
 • Dariusz Grządziel (Università Pontificia Salesiana, Rzym/Włochy)
 • Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń/Polska)
 • Kai Horsthemke (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt/Niemcy)
 • Barbara M. Kałdon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Wanda Kamińska (Warszawa)
 • Anna Kieszkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce/Polska)
 • Marlena Kilian (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Aneta Klementowska (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra/Polska)
 • Swantje Köbsell (Alice Salomon Hochschule für Sozialwesen, Berlin/Niemcy)
 • Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra/Polska)
 • Rafał Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz/Polska)
 • Marta Krasuska-Betiuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Kinga Krawiecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Ewa Kulawska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Aleksandra Kulpa-Puczyńska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Małgorzata Kupisiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Iryna Kurlak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Michał Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Piotr Magier (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin/Polska)
 • Uto Meier (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt/Niemcy)
 • Jarosław Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Roman Ossowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz/Polska)
 • Naděžda Pelcová (Univerzita Karlova v Praze, Praga/Republika Czeska)
 • Aldona Pobojewska (Uniwersytet Łódzki, Łódź/Polska)
 • Mária Potočárová (Univerzita Komenského, Bratysława/Słowacja)
 • Jan Rutkowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa/Polska)
 • Ryszard Sadowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Grzegorz Sanecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin/Polska)
 • Witold Starnawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Jerzy Stochmiałek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Krassimir Stojanov (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt/Niemcy)
 • Bogdan Szczepankowski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Łódź/Polska)
 • Anna Szudra-Barszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin/Polska)
 • Emilia Śmiechowska-Petrovskij (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Ewa Teodorowicz-Hellman (Stockhoms Universitet, Sztokholm/Szwecja)
 • Hasan Ünder (Ankara University, Ankara/Turcja)
 • Katarzyna Wereszka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Edyta Wolter (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra/Polska)
 • Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn/Polska)
 • Martyna Żelazkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Teresa Żółkowska (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin/Polska)
 • Agnieszka Żyta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn/Polska)

Recenzenci w roku 2015

 • Berrin Akman (Hacettepe University, Ankara/Turcja)
 • Krystyna Błeszyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa/Polska)
 • Maria Boużyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Mariusz Chamarczuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Stanisław Chrobak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce/Polska)
 • Venera Deniskina (Institut Obŝestva Slepyh „Reakomp”, Moskwa/Rosja)
 • Marzena Dycht (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Anna Fidelus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Nadezhda Fedchishin (Ternopolskij Gosudarstviennyi Universitet, Ternopol/Ukraina)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Dariusz Grządziel (Università Pontificia Salesiana, Rzym/Włochy)
 • Ekaterina Ivanova (Kostromskoy Oblastnoy Institut Razvitiya Obrazovaniya, Kostroma/Rosja)
 • Piotr Magier (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin/Polska)
 • Hanna Markiewiczowa (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Barbara M. Kałdon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Wanda Kamińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Marlena Kilian (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra/Polska)
 • Ewa Kulawska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Aleksandra Kulpa-Puczyńska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Małgorzata Kupisiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Michał Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz/Polska)
 • Zbigniew Marek SJ (Akademia Ignatianum, Kraków/Polska)
 • Marion Mayer (Alice Salomon Hochschule, Berlin/Niemcy)
 • Uto Meier (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt/Niemcy)
 • Naděžda Pelcová (Univerzita Karlova v Praze, Praga/Republika Czeska)
 • Jan Piskurewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Aldona Pobojewska (Uniwersytet Łódzki, Łódź/Polska)
 • Mária Potočárová (Univerzita Komenského, Bratysława/Słowacja)
 • Joanna Schiller-Walicka (Polska Akademia Nauk, Warszawa/Polska)
 • Witold Starnawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Piotr Stawiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków/Polska)
 • Jerzy Stochmiałek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Małgorzata Suświłło (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn/Polska)
 • Ewa Teodorowicz-Hellman (Stockhoms Universitet, Sztokholm/Szwecja)
 • Hasan Ünder (Ankara University, Ankara/Turcja)
 • Edyta Wolter (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Zdzisław Wołk ((Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra/Polska)
 • Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn/Polska)
 • Agnieszka Żyta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn/Polska)

Recenzenci w roku 2014

 • Almazbek Beishenaliev (Johns Hopkins University, Maryland, USA)
 • Anna Bystrzycka (Republika Czeska)
 • Barbara M. Kałdon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Beata Krajewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Ewa Kulawska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Emilia Śmiechowska-Petrovskij (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Edyta Wolter (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Krystyna Błeszyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska)
 • Stanisław Chrobak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
 • Adam Fijałkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Dariusz Grządziel (Universita Pontificia Salesiana, Rzym, Włochy)
 • Nazila Isgandarova (Wilfrid Laurier University, Waterloo, Kanada)
 • Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Iryna Kurlak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
 • Krystyna Ostrowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Naděžda Pelcová (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)
 • Jan Piskurewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Piotr Stawiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
 • Jerzy Stochmiałek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Anna Szudra-Barszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Zbigniew Babicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Marzenna Zaorska (Uniwersyter Warmińsko-Mazurski, Polska)
 • Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa, Polska)
 • Farida Ziatdinova (Baškirskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, Ufa, Rosja)
 • Witold Starnawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

Recenzenci w roku 2013

 • Dorota Bis (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
 • Venera Deniskina (Institut Obŝestva Slepyh „Reakomp”, Moskwa, Rosja)
 • Wolfgang Feuerhelm (Katholische Fachhochschule Mainz, Niemcy)
 • Adam Fijałkowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Barbara Galas (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
 • Aleksandra Gralczyk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Iryna Kurlak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Michał Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Maria Niełaczna (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Krystyna Ostrowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Naděžda Pelcová (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)
 • Jan Piskurewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Grzegorz Sanecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 • Piotr Stawiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
 • Jerzy Stochmiałek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Zbigniew Babicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Farida Ziatdinova (Baškirskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, Ufa, Rosja)

Recenzenci w roku 2012

 • Krystyna Błeszyńska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Polska)
 • Stanisław Chrobak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Adam Fijałkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Rafał Godoń (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
 • Andrzej J. Murzyn (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • Naděžda Pelcová (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)
 • Monika Pfaller-Rott (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Ewa Pogorzała (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Polska)
 • Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Piotr Stawiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
 • Monika Szpringer (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
 • Sławomir Sztobryn (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 • Anna Szudra-Barszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 • Boris Tuponogov  (Institut Korrekcionnoj Pedagogiki Rossijskoj Akademi Obrazovania, Moskwa, Rosja)

Recenzenci w roku 2011

 • Iryna Kurlak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Bogdan Szczepankowski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Polska)
 • Bogusław Śliwerski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska)