Numer tematyczny 2021/1

2020-02-20

W roku 2021 pierwszy numer "Forum Pedagogicznego" będzie poświęcony tematowi: "Czasopisma i czasopiśmiennictwo we współczesnej pedagogice polskiej – aktualny stan i perspektywy przyszłości".

Jednym z istotnych wskaźników informujących o kondycji określonej dyscypliny naukowej są czasopisma fachowe i umiejętności czasopiśmiennicze osób uprawiających tę dyscyplinę. Niewątpliwie ma to zastosowanie również do pedagogiki. W tym kontekście rodzi się wiele pytań dotyczących zarówno współczesnego stanu czasopism pedagogicznych i czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce, jak i ich perspektyw rozwojowych. Oto niektóre z nich:

  1. Jakie miejsce zajmują czasopisma pedagogiczne w Polsce na tle periodyków z innych dyscyplin/dziedzin nauki?
  2. Kto tworzy współczesny rynek odbiorców czasopism pedagogicznych?
  3. Jakie tendencje dominują w czasopismach pedagogicznych pod wpływem ich parametryzacji?
  4. Jak czasopisma pedagogiczne oddziałują na rozwój pedagogiki?
  5. Jaki obraz polskiej pedagogiki powstaje dzięki czasopismom pedagogicznym?
  6. Jaką rolę odgrywają publikacje w czasopismach pedagogicznych przy parametryzacji jednostek?
  7. Jakie znaczenie ma pisanie artykułów w rozwoju kariery naukowej?
  8. Jakie silne i słabe strony uwidoczniają się w czasopismach pedagogicznych odnośnie umiejętności czasopiśmienniczych ich autorów?
  9. Jak przebiega umiędzynarodowienie polskich czasopism pedagogicznych?
  10. Jakie skutki powoduje presja do publikowania artykułów w języku angielskim?

Zapraszamy do refleksji nad tymi i innymi pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu i perspektyw przyszłości czasopism pedagogicznych i czasopiśmiennictwa pedagogicznego w naszym kraju.

Redakcja przyjmuje materiały do 31 grudnia 2020 roku. Prosimy o przesyłanie ich przez platformę „Forum Pedagogicznego”.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP