PEDAGOGIA OSOBY: UWARUNKOWANIA, TRUDNOŚCI, WYZWANIA

WITOLD STARNAWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.01

Abstrakt


Pedagogia jest terminem pozostającym w relacji z dwoma innymi: wychowa- niem (jako fragmentem rzeczywistości społecznej) i pedagogiką (jako nauką). Główną ka- tegorią pedagogii jest osoba – najdoskonalsza postać bytu (św. Tomasz z Akwinu). Drugim uwarunkowaniem jest dobra teoria – to znaczy dobra filozofia: egzystencjalna, realistyczna, racjonalna (otwarta na prawdę), analogiczna. Trzecim – dobra praktyka (otwarta na teorię, nieindywidualistyczna, pozytywna). Trudności i zagrożenia mają charakter zewnętrzny, jak kryzys myśli współczesnej: sceptycyzm, utylitaryzm, sentymentalizm, lub wewnętrzny: subiektywizm, indywidualizm, konformizm, fałszywa duchowość. Głównymi wyzwaniami są: sformułowanie praktycznej odpowiedzi na problem indywidualizmu i pluralizmu, przedstawienie wyrazistej propozycji pedagogicznej oraz współczesnej wersji paidei

Słowa kluczowe


pedagogy; person; crisis; individualism; pluralism; John Paul II

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II (1986). Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakra- mentalność małżeństwa. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Jan Paweł II (1994). Osoba i czyn. Lublin: TN KUL.

Jan Paweł II (2005). Pamięć i tożsamość. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Maritain J. (2005). Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, tłum. Michalski K. Warszawa: Fronda – Apostolicum.

Ricœur P. (1969). Le conflit des interprétations. Paris: Éditions du Seuil.

Starnawski W. (2011). Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Starnawski W. (2008). Prawda jako zasada wychowania. Podstawy pedagogii perso- nalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Swieżawski S. (1948). Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin: TN KUL.

Wojtyła K. (1995). Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142