Inkluzywistyczna reinterpretacja pojęcia wiary u Paula Tillicha i jej implikacje dla praktyki edukacji religijnej

Piotr Lorek

Abstrakt


Paul Tillich reinterpretuje chrześcijańskie pojęcie wiary w Boga jako bytu i ukazuje je jako troskę ostateczną. Wiara staje się więc centralnym i koniecznym stanem wszystkich. Chociaż podmiot wiary jest skończony, to ma zdolność to dążenia do ostatecznego, nieskończonego przedmiotu. Przedmiot wiary może być wyrażony jedynie symbolicznie, zatem nie istnieje jeden prawdziwy symbol wiary. Skończona natura przedmiotu w sposób nieunikniony rodzi zwątpienie i błądzenie. Takie ujęcie wiary ma implikacje dla edukacji religijnej. Ta winna stać się inkluzywną, włączającą wszystkich ludzi, zarówno religijnych, jak i niereligijnych, pomagać im pogłębiać ich wiarę, zgodnie z poszczególnym jej rozumieniem, a także przestrzegać przed niebezpieczeństwem absolutyzacji poszczególnych symboli wiary. Szczególnie teistyczne religie winny pamiętać o tym, że ostateczny obiekt wiary wykracza poza absolutny byt. Troska ostateczna, chociaż niebezpośrednio, to jednak jest także obecna w świeckim, nie tylko religijnym doświadczeniu.

Słowa kluczowe


Tillich; troska ostateczna; wiara; edukacja religijna; inkluzywizm'

Bibliografia


Chat E. (2002). Dialog chrześcijańsko-buddyjski po Soborze Watykańskim II. „Kieleckie Studia Teologiczne”, nr 1/2, s. 7–24.

Humeniuk M. (2017). Między skończonością i nieskończonością – religijność a doświadczanie świata życia. W: Humeniuk M., Paszenda I. (red.). Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lorek P. (2017). Interbyt, uważność i takość – mistrz zen, Thich Nhat Hanh, cytuje Biblię. „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, nr 25/1, s. 179–194.

Matuszyk M. (2015). Paul Tillich. W: Finzsch N., Ruchniewicz K., Kurpiel A. (red.). Skreśleni. Odbieranie tytułów naukowych na Friedrich-Wilhelms-Universietät zu Breslau w latach 1933–1945. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Mech K. (1997). Chrześcijaństwo i dialektyka w koncepcji Paula Tillicha. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Mech K. (1999). Wiara budująca sens. W kręgu badań nad konstytucją specyficznie religijnego sensu. W: Mech K. (red.). Człowiek wobec religii. Filozoficzne aspekty religijnego sensu. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Milerski B. (1998a). Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Milerski B. (1998b). Religia w społeczeństwie pluralistycznym. W: Milerski B. (red.). Elementy pedagogiki religijnej. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Patalon M. (2007). Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba, Jr. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Tillich P. (1963). Christianity and the Encounter of the World Religions. New York: Columbia University Press.

Tillich P. (1987). Dynamika wiary. Szostkiewicz A. (tłum.). Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.

Tillich P. (1994). Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii. Zychowicz J. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tillich P. (2017). Moje poszukiwania absolutów. Leszczyński M. (tłum.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142