„Megatrendy” we współczesnym świecie. Perspektywa europejska

Błażej Przybylski

Abstrakt


W artykule podjęto tematykę „megatrendów”, czyli kluczowych tendencji o zasięgu globalnym. Autor dokonuje krótkiej charakterystyki pojęcia, które na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie oraz prezentuje najważniejsze jego cechy. Podkreśla przy tym kontrowersje związane z nazywaniem konkretnych zjawisk mianem „megatrendy”. Identyfikacja sił, zmieniających kierunek rozwoju świata stanowi jedno z podstawowych narzędzi prognozowania przyszłości. Oddziałują one nie tylko na życie całych społeczeństw, lecz także stanowią istotny czynnik w projektowaniu indywidualnych biografii. W tekście, na podstawie raportów badawczych i opracowań naukowych, wymieniono najważniejsze tendencje występujące we współczesnym świecie. Wybrane z nich zostały omówione i podparte danymi statystycznymi. Autor przygląda się im z perspektywy europejskiej, zarysowując główne zadania stojące przed światem zachodu. Z kolei w kontekście pedagogicznym akcentuje znaczenie uczenia się przez całe życie, któremu przypada kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu globalnych oraz edukacyjnych problemów i wyzwań.

Słowa kluczowe


„megatrendy”; globalizacja; urbanizacja; demografia; edukacja; uczenie się przez całe życie;

Bibliografia


Bauman Z. (2000). Globalizacja. Klekot E. (tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bauman Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Konieczny J. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

BBVA (2016). European urbanization trends, dostępny na: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/12/European-urbanization-trends_.pdf (otwartO: 17.06.2018).

Benedykt XVI, Centre for Religion and Society. (2018). Europe’s Young Adults and Religion, dostępny na: https://www.stmarys.ac.uk/research/centres/benedict-xvi/docs/2018-mar-europe-young-people-report-eng.pdf (otwarto: 6.07.2018).

Borodako K. (2009). Foresight w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: C. H. Beck.

Cuhls K., Bunkowski A., Behlau L. (2012). Fraunhofer future markets: From global challenges to dedicated, technological, collaborative research projects. „Science and Public Policy”, nr 39, s. 232–244.

CSIRO (2012). Our future world. Global megatrends that will change the way we live, dostępny na: https://publications.csiro.au/rpr/download?pid=csiro:EP126135&dsid=DS2 (otwarto: 4.07.2018).

Czerniawska O. (2002). Starość wczoraj, dziś i jutro. W: Wnuk W (red.). Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu. Szanse–nadzieje–potrzeby. Wrocław: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Delors J. (1998). Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Rabczuk W. (tłum.). Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

Eurydice (2012). Key Data on Education in Europe 2012, dostępny na: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5741409/978-92-9201-242-7-N.PDF/d0dcb0da-5c52-4b33-becb-027f05e1651f (otwarto: 5.07.2018)

Ernst&Young (2015). Megatrends. Making sense of a world in motion, dostępny na: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-megatrends-report-2015/%24FILE/ey-megatrends-report-2015.pdf (otwarto: 26.06.2018).

Faure E. (1975). Uczyć się, aby być. Zakrzewska Z. (tłum.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Giddens A. (2012). Socjologia. Sulżycka A. (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Horx, M. (2007). Macht der Megatrends, dostępny na: http://www.horx.com/Reden/Macht-der-Megatrends.aspx (otwarto: 12.06.2018).

Komisja Europejska (2012). Global Europe 2050, dostępny na: https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/global-europe-2050-report_en.pdf (otwarto: 1.07.2018).

Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN. (1995). W perspektywie roku 2010. Droga do roku 2010. Raport w sprawie opracowania długofalowej strategii rozwoju Polski na okres 15 lat. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.

Mandle J. (2009). Globalna sprawiedliwość. Dera M. (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Mariański J. (2016). Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium Socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Mayor F. (2001). Przyszłość świata. Wolf J., Janik A., Rabczuk W. (tłum.). Warszawa: Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

Muszyński J. (2001). Megatrendy a polityka. Wrocław: ATLA 2.

Naisbitt J. (1997). Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Kwiatkowski P. (tłum.). Poznań: Zysk i S-ka.

Nowakowska-Siuta R., Śliwerski B. (2015). Racjonalność procesu kształcenia: studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. T. 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

ONZ (2018). Revision of World Urbanization Prospects, dostępny na: https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf (otwarto: 5.07.2018).

Pajestka J. (1994). O orientację na przyszłość w reformach polskich. Megatrendy cywilizacyjne a procesy transformacji systemowej. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.

Penn M., Zalesne E. K. (2007). Microtrends: the small forces behind tomorrow’s big changes. Nowy Jork: Hachette Book Group.

Piketty T. (2015). Ekonomia nierówności. Bilik A. (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Prandecki K. (2012). Rola megatrendów w przewidywaniu przyszłości. „Przyszłość. Świat–Europa–Polska”, nr 2, s. 75–94.

Paprocki W., Pieriegud J. (2015). Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów Infrastrukturalnych. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa.

Sumlicka M. (2016). Trendy we współczesnej gospodarce światowej a globalny biznes. W: Stacewicz J. (red.). Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.

Stiglitz J. (2015). Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości. Mitoraj R. (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Śliwerski B. (2018). Czy jest jeszcze potrzebna pedagogika porównawcza? W: Nowakowska-Siuta R., Dmitruk-Sierocińska K. (red.). Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

UNESCO. (2008). EFA Global Monitoring Report 2009: Overcoming inequality: why governance matters. Oxford, Paris: Oxford University Press, UNESCO Publishing.

UNESCO. (2009). Global Report on Adult Learning and Education. Hamburg UNESCO Institute for Lifelong Learning.

Walzer H. (2016). Samodzielne myślenie. Grotowicz W. (tłum.). Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura – Grupa Wydawnicza „Literatura Inspiruje”.

Wołoszyn S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: Dom Wydawniczy „Strzelec”.

Zacher L. W. (2003). Spór o globalizację. Eseje o przyszłości świata. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142