Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo „Ius Matrimoniale” obejmuję tematykę kanonicznego prawa małżeńskiego (zarówo materialnego, jak i procesowego), a także prawa rodzinnego i opiekuńczego. Skierowane jest szczególnie do pracowników sądów kościelnych, praktyków kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego oraz studentów. Z uwagi na niepowtarzalną formułę jest niezwykle pożytecznym źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 

Działy

Rozprawy i artykuły

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Orzecznictwo sądowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji
2. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy
3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości; w przeciwnym razie recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, tzn. bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacji podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji
4. Recenzja jest sporządzona na formularzu (wzór opublikowany na stronie internetowej oraz przekazywany recenzentom) i zawiera wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia
5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku nazwiska recenzentów współpracujących z „Ius Matrimoniale” są podawane na stronie internetowej czasopisma

 

Harmonogram publikacji

Kwartalnik, wersją pierwotną jest wersja drukowana

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

 

Etyka czasopisma

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” (gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest authorship” (gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).
Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship” redakcja czasopisma „Ius Matrimoniale” wymaga od autorów publikacji wypełnienia, podpisania i nadesłania do Redakcji wraz z materiałami naukowymi stosownego oświadczenia, którego wzór dostępny jest stronie www.
Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

 

Recenzenci

ks. dr Juan Ignacio Bañares Parera (Universidad di Navarra - Pampeluna, Hiszpania)
ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ks. dr Grzegorz Erlebach (Rota Rzymska)
ks. prof. dr Janusz Kowal (Pontificia Universita Gregoriana)
ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
ks. dr hab. Piotr Majer (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Kraków)
ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Olsztyn)
ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Olsztyn)
ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Kraków)
ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny - Wrocław)