Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Młody Jurysta" jest ogólnopolskim recenzowanym pismem naukowym wydawanym od 2013 r. przez Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

Czaspismo jest dedykowane przede wszystkim studentom, absolwentom i doktorantom Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz wydziałów prawa i administracji innych uniwersytetów.

Celem Kwartalnika jest umożliwienie rozwoju, rozwijanie i propagowanie wiedzy i umiejętności młodych naukowców oraz popularyzacja ich dorobku.

Obejmuje swoim zakresem tematycznym zagadnienia z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa prywatnego i publicznego, a także historii i teorii prawa.

Na łamach "Młodego Jurysty" publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje, przeglądy orzecznictwa i sprawozdania z konferencji naukowych.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Teksty nadsyłane do Kwartalnika Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Adminstracji UKSW "Młody Jurysta" są poddawane wstępnej ocenie Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika.

2. Teksty spełniające wymagania określone w Regulaminie „Młodego Jurysty”, w wersji przyjętej Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 14 marca 2017 r. nr 127/2016/2017, oraz w Załącznikach do Regulaminu (Załącznik nr 1 „Zasady redakcji tekstów i przypisów", Załącznik nr 2 „Formularz Oświadczenia Autorów”), a jednocześnie prezentujące odpowiedni poziom naukowy, przesyłane są wybranym Recenzentom.

3. Recenzentami publikacji w "Młodym Juryście" są pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni innych jednostek naukowych (tzw. recenzenci zewnętrzni). Recenzenci sporządzają recenzję według zasad określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu „Młodego Jurysty” „Zasady recenzowania” na formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 4 do Regulaminu „Formularz recenzji”.

4. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji nie są̨ ujawnianie. Autor/Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

5. "Młody Jurysta" publikuje imiona i nazwiska Recenzentów publikacji współpracujących z Kwartalnikiem w danym roku kalendarzowym raz w roku (w numerze grudniowym) oraz podaje je na stronie internetowej czasopisma.

6. Kolegium Redakcyjne zlecając recenzję przekazuje wybranemu Recenzentowi tekst publikacji wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim drogą elektroniczną, na adres podany przez pracownika naukowego swojej jednostce naukowej i udostępniony na stronie internetowej tej jednostki oraz formularzem recenzji, którego wzór określa Załącznik nr 4 do Regulaminu "Młodego Jurysty" „Formularz recenzji”.

7. Recenzent ma obowiązek w terminie 3 dni od dnia otrzymania tekstu wraz ze streszczeniem oraz formularzem recenzji zawiadomić Kolegium Redakcyjne o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.

8. Opracowania przeznaczone do recenzji są przesyłane do Recenzentów, którzy są kompetentni w danej dziedzinie i jeśli to możliwe, których obszar zainteresowań badawczych pokrywa się lub jest zbliżony do tematu opracowania. Jeżeli Recenzent stoi na stanowisku, że nie jest właściwy do oceny przekazanego do recenzji opracowania, w terminie 3 dni od dnia otrzymania tekstu przekazuje Kolegium Redakcyjnego informację o odrzuceniu tekstu do recenzji.

9. Recenzent przekazuje recenzję sporządzoną̨ na formularzu recenzji w formie elektronicznej w formacie w formacie edytora Microsoft Word (.docx) do Kolegium Redakcyjnego na adres e-mail: mlody.jurysta@uksw.edu.pl oraz skanu podpisanej recenzji w formacie PDF.

10. Termin na sporządzenie i nadesłanie recenzji w wersji elektronicznej wynosi 14 dni od dnia otrzymania tekstu wraz ze streszczeniem i formularzem recenzji.

11. Recenzent przekazuje recenzję w formie papierowej z własnoręcznym podpisem (pocztą wewnętrzną do rąk Redaktora Naukowego lub Sekretarza Redakcji lub na adres: Młody Jurysta, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji, ul. Wóycickiego 1/3 blok. 17, 01-938 Warszawa) w terminie 1 miesiąca od dnia przesłania recenzji.

12. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.

13. Ocena tekstu jest dokonywana wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne.

14. Redakcja nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań, w tym recenzji zdawkowych, nieumotywowanych, pozbawionych logicznego powiazania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną lub odwrotnie.

15. Wszelkie uwagi winny być opatrzone wyczerpującym komentarzem/uzasadnieniem recenzenta. Recenzent powinien w szczególności wyjaśnić w formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 4 do Regulaminu „Młodego Jurysty” „Formularz recenzji”, w polu „Uzasadnienie” powody, dla których udzielił odpowiedzi negatywnej na którekolwiek z pytań w części I „Ocena” (w tym „Treść”, „Forma”, „Poziom naukowy publikacji” oraz „Konkluzja recenzenta”). Uznanie, że tekst może być opublikowany po niewielkich albo znacznych zmianach powoduje konieczność określenia jasnych zaleceń dla Autora i wyjaśnienia, jakie zmiany powinien wprowadzić Autor tekstu.

16. Recenzent może nanosić uwagi i komentarze na tekst w formacie Microsoft Word w trybie śledzenia zmian (track changes) po uprzednim upewnieniu się, że nie wskazują̨ one personaliów Recenzenta. Jeżeli komentarze recenzenta ujawniają tożsamość recenzenta, Kolegium Redakcyjne przed przesłaniem ich Autorowi dokonuje ich animizacji.

17. Kolegium Redakcyjne nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych lub formalnych wymagań, w tym pozbawionych logicznego powiazania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną lub odwrotnie.

18. Kolegium Redakcyjne przekazuje recenzję Autorowi w terminie 3 dni od jej otrzymania. Przed przesłaniem formularza recenzji Autorowi dokonuje jego animizacji. Racjonalne i motywowane konkluzje recenzji są wiążące dla Autora. Autor ma obowiązek uwzględnić zalecenia recenzenta i poprawić tekst.

19. Termin na uwzględnienie lub odniesienie się do uwag Recenzenta wynosi 7 dni od dnia otrzymania recenzji artykułu z uwagami.

20. Tekst poprawiony przez Autora zgodnie z zaleceniami recenzenta jest przekazywany do ponownej recenzji do tego samego lub innego recenzenta. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Tekst może być opublikowany, jeżeli Recenzent uzna, że tekst może być opublikowany w poprawionej formie.

21. W przypadku, gdy Autor nie zgadza się̨ z uwagami i sugestiami Recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska Kolegium Redakcyjnemu. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie Autora tekstu i ostatecznej wersu tekstu dostarczonej przez Autora.

22. Jeżeli Recenzent podejrzewa, że Autor recenzowanego opracowania dopuścił się plagiatu, mógł naruszyć prawa własności intelektualnej osób trzecich, bądź też tekst ma charakter oszczerczy, winien niezwłocznie zawiadomić Kolegium Redakcyjne wraz ze wskazaniem podstawy podejrzeń.

23. Recenzje są sporządzane nieodpłatnie.


Formularz rezencji (PDF)

Formularz rezencji (DOCX)

Zasady recenzowania 

 

Harmonogram publikacji

„Młody Jurysta” ukazuje się w cyklu kwartalnym, zawsze ostatniego dnia miesiąca (marzec, czerwiec, wrzesień oraz grudzień).

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

 

Lista recenzentów w roku 2017

Recenzenci Młodego Jurysty w 2017 r.

 

dr Adam Błachnio, WPiA UKSW

dr Piotr Chybalski, WPiA UKSW

dr Paweł Czarnecki, WPiA UKSW

mgr Katarzyna Gałka, WPiA UKSW

dr Ewelina Gierach, WPiA UKSW

dr Bartłomiej Gutowski, Instytut Historii Sztuki UKSW

dr Jacek Jaworski, WPiA UKSW

dr Julia Kosonoga-Zygmunt, WPiA UKSW

mgr Sławomira Kotas, WPiA UKSW

dr Łukasz Kułaga, WPiA UKSW

dr Agnieszka Mikos-Sitek, WPiA UKSW

dr Michał Rams, WPiA UKSW

dr Jerzy Słyk, WPiA UKSW

dr Mariusz Stanik, WPiA UKSW

mgr Barbara Surdykowska, WPiA UKSW

dr Aleksandra Syryt, WPiA UKSW

dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW

dr Mariusz Szyrski, WPiA UKSW

dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW

dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW

dr Mateusz Tchórzewski, WPiA UKSW

mgr Zbigniew Więckowski, WPiA UKSW

dr Marcin Wielec, WPiA UKSW

dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz, WPiA UKSW

dr Piotr Zakrzewski, WPiA UKSW

dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW

dr Łukasz Żarnowiec, WPiA UKSW