Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2017) Akredytywa dokumentowa na gruncie UCP 600 Abstrakt   PDF
Aleksander Szpojankowski
 
Nr 4 (2017) Analiza ekspertyzy osmologicznej - metodologia i wartość dowodowa w postępowaniu karnym Abstrakt   PDF
Michał Jędrzejczyk
 
Nr 2 (2018): Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym Analiza wybranych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego pod kątem zgodności z przepisami Konstytucji RP i zasadami przyzwoitej legislacji Abstrakt   PDF
Karolina Chról
 
Nr 4 (2018) Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla administracji publicznej Abstrakt   PDF
Patryk Jankowski
 
Nr 3 (2017) Czy dostarczanie usług transportowych na żądanie jest formą pracy? Abstrakt   PDF
Adrianna Aftańska
 
Nr 1 (2017) Czy Józef Zych pełnił obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.? Abstrakt   PDF
Adam Kochanecki
 
Nr 1 (2018) Czyn dokonany pod wpływem efektu Lucyfera i jego ocena w orzecznictwie amerykańskim Abstrakt   PDF
Aleksandra Miśkiewicz
 
Nr 1 (2019) Definicje normatywne biopaliw ciekłych i biokomponentów oraz ich wzajemne zależności Abstrakt   PDF
Artur Kruk
 
Nr 4 (2018) Dokument elektroniczny w jednostkach samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Monika Szymczuk
 
Nr 1 (2019) Dopuszczalność przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego do celów postępowania karnego na gruncie prawa polskiego Abstrakt   PDF
Damian Robert Jaworski
 
Nr 3 (2017) Efektywność kontroli NIK na tle wybranych funkcji kontroli państwowej Abstrakt   PDF
Klaudia Jasik-Kuchta
 
Nr 2 (2019) Europejski Filar Praw Socjalnych – próba odzyskania zaufania obywateli unijnych do projektu Europejskiego Abstrakt   PDF
Barbara Surdykowska
 
Nr 1 (2019) Geneza i główne założenia Konwencji Wielostronnej OECD z 2016 roku implementującej środki traktatowego prawa podatkowego Abstrakt   PDF
Marek Kudlicki
 
Nr 1 (2019) Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.1.2017 r. (sygn. akt I CSK 54/16) Abstrakt   PDF
Adrian Zbrojewski
 
Nr 2 (2017) Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 21.10.2016 r., V CSK 26/16 Abstrakt   PDF
Agnieszka Polus
 
Nr 1 (2017) Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 13.7.2016 r. (III CZP 14/16) Abstrakt   PDF
Agnieszka Polus
 
Nr 3 (2017) Implementacja XIII Dyrektywy do polskiego porządku prawnego – zagadnienia wybrane Abstrakt   PDF
Ewelina Rutkowska
 
Nr 4 (2018) Informatyzacja postępowania sądowego. Szanse i zagrożenia Abstrakt   PDF
Joanna Korolczuk
 
Nr 3 (2018) Kilka uwag dotyczących problematyki prawa i postępowania dyscyplinarnego studentów i doktorantów na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Abstrakt   PDF
Bartłomiej Oręziak
 
Nr 4 (2016) Kilka uwag dotyczących stosunku Stanów Zjednoczonych Ameryki do traktatowej ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym Abstrakt   PDF
Bartłomiej Oręziak
 
Nr 2 (2019) Kilka uwag na tle statusu prawnego związków jednopłciowych w polskim ustawodawstwie Abstrakt   PDF
Marlena Drapalska-Grochowicz
 
Nr 3 (2017) Klaster jako umowa nienazwana Abstrakt   PDF
Aleksander Szpojankowski
 
Nr 1 (2017) Kompetencje referendarza sądowego w polskiej procedurze karnej - analiza de lege lata Abstrakt   PDF
Bartłomiej Oręziak
 
Nr 2 (2017) Kontrola abuzywności postanowień umów bankowych dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.10.2016 r. (XXVII C 3361/16; niepubl.) Abstrakt   PDF
Marta Gołuch
 
Nr 3 (2018) Kontrowersje wokół umowy o pomocy przy zbiorach Abstrakt   PDF
Barbara Surdykowska
 
1 - 25 z 67 elementów 1 2 3 > >>