Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Politologia" jest czasopismem naukowym publikującym wyniki badań empirycznych nad zjawiskami politycznymi prowadzonych z różnych perspektyw teoretycznych (behawioralizm, instytucjonalizm itd.), przy pomocy różnych metod (ilościowych, jakościowych itd.).
Pismo przyjmuje przede wszystkim teksty anglojęzyczne, niezależnie od pochodzenia geograficznego autora tekstu.

 

Działy

Strona tytułowa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Teksty publikowane w "Politologii" są recenzowane. Publikacje w sposób oczywisty odbiegające od profilu czasopisma lub podanych reguł są odrzucane przez redaktorów czasopisma bez recenzowania.
Recenzenci nie znają autora recenzowanego tekstu; autor nie jest informowany o tym, kto jest recenzentem jego tekstu.
Czasopismu bliskie są idee zawarte w publikacji "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

 

Zasady etyki

1. Jako autor może być oznaczona tylko osoba, która wniosła istotny wkład do publikacji.
2. Autor zobowiązany jest do ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów między obiektywizmem badacza, a jego innym zaangażowaniem w badanym obszarze.
3. Przedstawiona publikacja nie może być przeróbką lub kompilacją innych publikacji autora.
4. Należy oznaczać w publikacji fakt wykorzystania istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.
5. Rażącym deliktem jest opisywanie zebranych danych, jak i wyników badań w sposób niezgodny z faktami.

Czasopismo kieruje się regułami określonymi w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

 

Recenzenci

dr hab. Wojciech Gagatek, UW
dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, UJ
dr Agnieszka Kwiatkowska, SWPS
dr Maria Wincławska, UMK
dr Kinga Wojtas, UKSW
prof. Klaus Ziemer, UKSW