Akty zarządzania dobrami doczesnymi

LUCJAN ŚWITO

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2015.58.3.05

Abstrakt


The Code of Canon Law (Corpus Iuris Canonici, CIC), in its version enacted by Pope John Paul II, employs diverse terminology when refer- ring to acts of administration of goods. Can. 1277 of CIC refers to “acts of administration which are more important” and “acts of extraordinary administration”, while the provision of 1281 §1 and §2 of CIC points out the dierence between “acts of ordinary administration” and “acts which exceed the limit and manner of ordinary administration”. Although the terminology adopted in the Code of Canon Law clearly marks the dierence, it does not dene these terms and does not provide any list of these acts. Scholars do not provide much opinion in this matter either, leaving the issue for consideration by particular legislation and legal practice. However, the exact denition of dierences between the above-mentioned acts of admi- nistration is of great practical importance for the validity of acts related to the administration of ecclesiastical property. e article presented herein, based on an analysis of Can. 1277 and Can. 1281 §1, and §2 of CIC, indicates the existing dierences in terminology, and underlines the urgent need to develop a list of extraordinary acts of administration of ecclesiastical goods to ensure the stability of this kind of legal action, and draws attention to the criteria by which acts of extraordinary administration should be formulated. 


Słowa kluczowe


prawo własności; dobra kościelne; zarządzanie dobrami kościelnymi; zwyczajne zarządzanie; nadzwyczajne zarządzanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allerhand M., Kodeks Handlowy. Komentarz, Bielsko Biała 1997.

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Libreria Editrice Vaticana 1990. Tłumaczenie w jęz. polskim: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 2002.

Conferezna Episcopale Italiana, Istruzione in materia amministrativa (2005), Milano 2006.

Dekret Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. ustalający wykaz czynności prawnych przekraczających granicę i sposób zwyczajnego zarządzania kościelnych osób prawnych podlegających Arcybiskupowi Warmińskiemu, w: I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 2012, s. 214-216.

Dekret ustalający wykaz czynności prawnych w zarządzie majątkiem kościelnym przez kościelne publiczne osoby prawne Archidiecezji Krakowskiej, do ważności których wymaga się pisemnej zgody ordynariusza miejsca, „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensis” 2005, nr 7-9.

Dubiel S., Uprawnienia majątkowe Kościoła Katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r., Konkordatu z 1993r. i ustaw synodalnych, Lublin 2007.

Świto L., Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Olsztyn 2010.

Trzeci Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej z okazji Milenium jej powstania, Gniezno 2001.

Vademecum ekonomiczne księży proboszczów i wikariuszy w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, C 5-6/05.

Wójcik W., Dobra doczesne Kościoła, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Lublin 1987, s. 77; A. Longhitano A.,

L’amministrazione dei beni: la funzione di vigilanza del Vescovo diocesano (can. 1276-1277), [w:] Studi giuridici, t. 50, I beni temporali della Chiesa, Città del Vaticano 1999, s. 83-102.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.