Ocena Instrukcji Dignitas connubii z perspektywy sztuki legislacji

PIOTR KROCZEK

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2015.58.1.05

Abstrakt


In 2005 the Instruction Dignitas connubii came into force. e 10th anniversary of its binding is a good opportunity to evaluate the document in perspective of the art of legislation, that is, from the viewpoint of the principles of legislative draing and the techniques of legislative draing.

The document was analyzed and some comments were made. ey refer to the very fact of establishing the instruction, and also to size, character, and type of it. e publication of the document was inspected as well. In addition, some critical comments were made about the repeating of the Code of Canon Law 1983 in Dignitas connubii. Also the hazard of the practice in question for the outcome of the process of interpretation was claried. e last remark refers to the cross references in the instruction.

It can be said that the draing and establishing of the Instruction was made with disrespect and sometimes even with violation of the art of legislation. 


Słowa kluczowe


Dignitas connubii; sztuka legislacji; zasady techniki prawodawczej; prawo kanoniczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk S., Pulka Z., Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, red. A. Bator, Warszawa 2010.

Baura E., Il valore normativo dell’Istruzione „Dignitas Connubii”, [w:] Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’Istruzione „Dignitas connubii”, red. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano 2007, s. 185–211.

Brems A., The authentica interpretatione Codicis Iure Canonico, Romae 1937.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 stycznia 1983, AAS 75 (1983), cz. II, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984. Cytowane kanony odnoszą się do tego aktu normatywnego.

Congregatio pro Clericis, Decretum Mos iugiter quoad stipendia a sacerdotibus pro Missis celebrandis accipienda, regulae quaedam dantur, 22.02.1991, AAS 83 (1991), s. 443–446.

Dugan P. M., A Comparative Graphic Aid of References for Dignitas Connubii On the Dignity of Marriage: an Instruction on Marriage Annulments, Philadelphia 2011.

Baura E., Profili giuridici dell’arte di legiferare nella Chiesa, „Ius Ecclesiae” 19 (2007), s.13–36.

Kroczek P., Prawodawca i jego sztuka, „Prawo Kanoniczne” 50 (2007), nr 1–2, s. 167–184.

Gordon I., Novus processus nullitatis matrimonii. Iter cum adnotationibus, Rome 1983.

Huels M., A Theory of Juridical Documents Based on Canons 29–34, „Studia Canonica” 32 (1998), s. 337–370.

Iustiniani digesta, [w:] Corpus Iuris Civilis, editio stereotypa quinta, red. T. Momsen, t. I, Berlolini 1889, s. 1–873.

Kroczek P., Authority of Bishop as Lawgiver, „Angelicum” 87 (2010) fasc. 4, s. 911–922.

Kroczek P., Kiedy prawo kanoniczne jest efektywne?, „Annales Canonici” 2 (2006), s. 163–177.

Llobell J., La natura giuridica e la recezione ecclesiale dell’Istrutione „Dignitas connubii”, „Ius Ecclesiae” 18 (2006), s. 343–370.

Lüdicke K., Jenkins R. E., Dignitas connubii: Norms and Commentary, Alexandria 2006.

Michiels G., Normae generales iuris canonici, t. 1, Parisiis-Tornaci-Romae 1949.

Otaduy J., El principio de jerarquía normativa y la instrucción «Dignitas connubii», „Ius Canonicum” 91 (2006), s. 59–97.

Kroczek P., The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church, 2nd rev. ed., Kraków 2012.

Pontificium Consilium de Legum Textibus. Instructio servanda a tribunalibus dioecanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii, 25 stycznia 2005 r., Città del Vaticano 2005 lub też „Communicationes” 37 (2005), s. 11–92; polskie tłumaczenie zaczerpnięte z Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007.

Proces małżeński w świetle Dignitas connubii – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 czerwca 2007 roku, red. T. Rozkrut, Tarnów 2008.

Proces małżeński według Instrukcji „Dignitas connubii”. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2005 roku, red. T. Rozkrut, Tarnów 2006.

Rozkrut T., Słowo w obronie «Dignitas connubii», [w:] Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 247–255.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Instructio Provida Mater Ecclesia servanda a tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis de nulliate matrimonium, 10.08.1039, AAS 28 (1936), s. 313–361, oraz Appendix s. 361–367.

Sherba G. M., Dignitas connubii, Articles in Parallel to the Corresponding Canons of the 1983 Code of Canon Law, For private use only, brw, bmw.

The Art of Interpretation. Selected Studies on the Interpretation of Canon Law, Washington 1982.

Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z dnia 12 września 2008 r. (II SA/Gl 565/08), Legalis nr 995726.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.