Użyteczność określania metody w kanonistyce

TOMASZ GAŁKOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2017.60.1.01

Abstrakt


W artykule zostało postawione pytanie dotyczące użyteczności określania metody wykorzystywanej w badaniach nad prawem kanonicznym, której ujęcie nie jest jednoznaczne. Autor zwraca uwagę, że w dyskusji o metodzie nie zawsze odróżnia się problematykę ontologiczną (co to jest prawo kanoniczne) i epistemologiczną (jak je badać) od kwestii zjawisk prawnych czyli stanów rzeczy i zdarzeń związanych z istnieniem i działaniem prawa. Pozwala to na wybór metody badawczej zjawisk prawnych, która uzależniona jest od celu badawczego i właściwości przedmiotu (aspektu), które w prawie kanonicznym muszą dostrzegać jego perspektywę teologiczną.


Słowa kluczowe


natura nauki; przedmiot; cel; metoda; prawo kanoniczne; zjawisko prawne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aymans W., Osservazioni critiche sul metodo della canonistica, w: Scienza giuridica e diritto canonico, a cura di R. Bertolino, Torino, Giappichelli Editore, 1991, s. 95-119.

Cattaneo A., Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico, con la collaborazione di Costantino-M. Fabris, Venezia, Marcianum Press, 2011.

Gałkowski T., Metoda kanonistyczna we współczesnej dyskusji prawnej, „Prawo Kanoniczne” 54 (2011), n. 3-4, s. 169-190.

Gałkowski T., O adekwatności lub nie pojęcia prawa w prawie Bożym, „Seminareˮ 31 (2012), s. 11-24.

Guść J, Metody badania prawa, w: Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, red. J. Zajadło, Warszawa, C. H. Beck, 200, s. 188-191.

Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Hervada J., Pensieri di un canonista nell’ora presente, Venezia, Marcianum Press, 2007.

Kamiński S., Metoda w teologii, w: W. Granat, Dogmatyka katolicka, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 1965, tom wstępny, s. 147-162.

Keller A., Wprowadzenie do teorii poznania, Kraków, WAM, 2010.

Napiórkowski S. C., Jak uprawiać teologię, Wrocław, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2002.

Rouco Varela A., Corecco A., sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa?, Milano: Jaca Book, 1971.

Sobański R., Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa, UKSW, 2009.

Sobański R., Nauki podstawowe prawa kanonicznego. T. 2. Teologia prawa kościelnego, Warszawa, UKSW, 2001.

Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań, Pallottinum, 1986, s. 286-300.

Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, Kraków, Wolters Kluwer, 2006.

Zaręba W., Problem metody naukowej w kontekście odkrycia, w: Metodologia: Tradycja i perspektywy, red. M. Walczak, Lublin, KUL, 2010, s. 209-234.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.