Wytyczne Stolicy Apostolskiej dotyczące zarządzania dobrami w instytutach życia konsekrowanego i w stowarzyszeniach życia apostolskiego

PAWEŁ KALETA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2017.60.1.04

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest list okólny Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego noszący tytuł Wytyczne dotyczące zarządzania majątkiem instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Autor podkreśla, że list okólny jest odzwierciedleniem trudności w zarządzaniu i wskazanie pomocnych wytycznych.  W liście nie wszystkie zostały podjęte aspekty zarządzania, skupiono się raczej na wytycznych, które mają pomóc w zarządzaniu dobrami kościelnymi.  

Istotnym znaczeniem w zarządzaniu dobrami zakonnymi jest transparentność sprawozdań oraz wierność charyzmatowi zakonnemu w zarządzaniu. Postulat transparentności ma podnieść wiarygodność w realizacji misji instytutu. Innym, równie ważnym, zagadnieniem jest integralność finansów i kolegialność w podejmowaniu decyzji. Dlatego w sytuacjach zawiłych Kongregacja sugeruje przeprowadzenie konsultacji ze świeckimi specjalistami, oraz z innymi członkami instytutów.

Ciekawym spostrzeżeniem jest konstrukcja listu okólnego, który na wstępie i w zakończeniu Kongregacja odwołuje się do formacji w wymiarze ekonomicznym.


Słowa kluczowe


zarządzanie dobrami kościelnymi; transparentność; kolegialność; charyzmat zakonny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła prawa

Paweł VI, Rozważanie w czasie audiencji generalnej, 24 czerwca 1970, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/audiencje/ag_24061970.html [dostęp 03.06.2016].

Paweł VI, Audiencja General Audience, 24 czerwca 1970, L’Osservatore Romano, edycja angielska, 2 lipca 1970, s. 3.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983), II, pp. 1-317; Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Lettera Circolare - Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica, Libreria Editrice Vaticana, 2014. Tekst w jęz. polskim, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce http://www.zyciezakonne.pl/2014-08-02-list-okolny-wytyczne-dotyczace-zarzadzania-dobrami-w-instytutach-zycia-konsekrowanego-i-stowarzyszeniach-zycia-apostolskiego-45437/ [dostęp 02.06.2016].

FRANCIS POPE, Message of Pope Francis to participants in the international symposium on the management of ecclesiastical goods, Pontifical Antonianum University , 8-9 March 2014, https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2014/documents/papa-francesco_20140308_messaggio-vita-apostolica.html [dostęp 04.06.2016].

SANCTUS JOANNES PAULUS PP, Adhortatio Apostolica Postsynodalis de vita consecrata eiusque missione in Ecclesia ac mundo Vita consecrata, 25 III 1996, AAS 88 (1996), pp. 377-486; tekst polski w: Posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do wszystkich wiernych o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie, Wrocław 1999.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja. La collaborazione inter-istituti per la formazione, 08 XII 1998, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_08121998_inter-formation_it.html [dostęp 01.06.2016].

Literatura

Andrés Domingo, El derecho de los religiosos. Comentario al Código, Roma 1984.

Chiappetta Luigi, Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, vol. 1, Bologna 2011.

Chrapkowski Arnold, Krzywda Józef., Dobra doczesne i ich zarząd, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego vol. II/2. Księga II Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, red. J. Krukowski, Poznań 2006, s. 51-72.

De Paolis Velasio, De bonis Ecclesiae Temporalibus. Adnotationes in Codicem. Liber V, Roma 1986.

De Paolis Velasio, Los bienes temporales de la Iglesia, Madrid 2012.

Grazian Francesco, Patrimonio stabile. Istituto dimenticato?, „Quaderni di Diritto Ecclesiale” 16 (2003), s. 282-296.

Kaleta Pawel., Ecclesiastical patrimonial law, Manchester: Catholic Printing Company of Farnworth 2015.

Kaleta Pawel., Pojęcie »patrimonium stabile«, „Roczniki Nauk Prawnych” 24 (2014), nr 4, s. 147-161.

López Alarcón Maria, Book V. Temporal Goods of the Church, [w:] Code of Canon Law Annoted, red. E. Caparros, H. Anbé, Montreal 20042, s. 993.

Marini Fabio, Gli istituti secolari: amministrazione dei beni temporali e personalità giuridica (can. 718), “Quaderni di Diritto Ecclesiale” 20 (2007), s. 402-414.

Perlasca Alberto, Instituti religiosi e amministrazione dei beni temporali, [w:] Novità e tradizione nella vita consacrata. Riflessioni teologiche e prospettive giuridiche, red. S. Recchi, Milan 2004.

Renken John, Church Property. A Commentary on Canon Law Governing Temporal Goods in the United States and Canada, Ottawa 2009.

Schouppe Jean-Pierre, Derecho patrimonial canónico, Pamplona 2007.

Smith Rosemary, The Governance of Institutes, [w:] New Commentary on the Code of Canon Law, red. J.P. Beal, J.A. Corriden, T.J. Green, New York 2000, s. 805.

Sugawara Yuji, Amministrazione e alienazione dei beni temporali degli istituti religiosi nel Codice, “Periodica” 97 (2008), s. 251-282.

Wroceński Józef, Prawo Kościoła do posiadania i zarządzania majątkiem, [w:] Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2010, s. 569-585.

Zakon Braci Mniejszych, Franciszkańskie zarządzanie finansami. Subsydium Definitorium Generalnego dla formacji do przejrzystego, solidarnego i etycznego używania naszych zasobów ekonomicznych, http://www.ofm.org/documentsOFM/Sussidio_Economia_PL.pdf [dostęp 01.06.2016].

Zambon Adolfo. I beni ecclesiastici: amministrazione e vigilanza, “Quaderni di Diritto ecclesiale” 28 (2015), s. 202-229.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.