Biskup prof. Walenty Wójcik jako badacz prawa synodalnego

WOJCIECH GÓRALSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2017.60.4.07

Abstrakt


Osiągnięcia profesora Walentego Wójcika (1914-1990), długoletniego profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z zakresu prawa synodalnego, pozwalają przyjąć, że mamy do czynienia ze znaczącym dorobkiem, który jest tematycznie zróżnicowany, oryginalny i twórczy. Obejmuje on zarówno problemy, jak i kwestie związane z synodami polskimi i europejskimi, tak historycznymi, jak i współczesnymi. Jego publikacje charakteryzują się odwołaniami do szerokiej bazy źródłowej (Autor przeprowadził szereg żmudnych badań, m.in. w archiwach w Rzymie), gruntowną znajomością literatury (w tym obcojęzycznej), krytycznym podejściem do analizowanych zagadnień, jasną formą przekazu i czystością metodologiczną. Nic też dziwnego, że osiągnięcia naukowe prof. Wójcika zawsze były wysoko oceniane przez recenzentów. Ten wybitny historyk prawa kościelnego okazał się wnikliwym i pracowitym badaczem, który zajął się mniej popularnymi problemami wymagającymi erudycji i żmudnej pracy. Cenić to trzeba tym bardziej, że aktywność naukowa nie była jedyną dziedziną, wokół której toczyło się życie biskupa, który był mocno zaangażowany w sprawy diecezji. Bez wątpienia jego zamiłowanie do badań historycznych nad synodami przyniosło liczące się rezultaty.

Słowa kluczowe


Walenty Wójcik; synody; prawo synodalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GÓRALSKI W., Biskup Profesor Doktor hab. Walenty Wójcik, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 30 (1983), z. 5, s. 5-26.

SZUMIŁ H.J., Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa biskupa profesora Walentego Wójcika (1914-1990), „Archiwa Biblioteki Muzea Kościelne” 64 (1995), s. 601-629.

SZAFRAŃSKI A., WÓJCIK W., Celibat w Kościele katolickim (Kościół Zachodni), w: Encyklopedia Katolicka, t. t. 2, Lublin 1976, kol. 1399-1403.

WÓJCIK W., Aprobata przez Kongregację Soboru statutów synodu prowincjonalnego odbytego w Warszawie w 1643 roku. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 21 (1974), z. 5, s. 19-32.

WÓJCIK W., Autonomia Kościoła w państwie. Sobory oraz synody plenarne i prowincjale, w: Kościół i prawo,

t. 4, red. J. KRUKOWSKI, H. MISZTAL, Lublin 1985, s.101-136.

WÓJCIK W., Brachium saeculare, w: Encyklopedia Katolicka, t. t. 2, Lublin 1976, kol. 991.

WÓJCIK W., Donioślejsze inicjatywy prawodawcze w uchwałach wspólnego synodu biskupstw w RFN, ,,Prawo Kanoniczne” 23 (1980), nr 3-4, s. 45-69.

WÓJCIK W., Dzwonienie na „Anioł Pański” w polskim prawie przedtrydenckim, ,,Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 2 (1955), s. 223-241.

WÓJCIK W., Frankońskie synody, w: Encyklopedia Katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 687-688.

WÓJCIK W., Interwencje monarsze u sędziów kościelnych w Polsce XV-XVI w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 19 (1967), z. 2, s. 89-105.

WÓJCIK W., Korektury rzymskie w statutach synodu diecezji wrocławskiej z 1592 r., „Prawo Kanoniczne” 17 (1974), nr 1-2, s. 91-100.

WÓJCIK W., Kościelne ustawodawstwo partykularne w Polsce przedrozbiorowej na tle powszechnego prawodawstwa kościelnego, w: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, t. 1, red. M. RECHOWICZ, Lublin 1969, s. 423-502.

WÓJCIK W., Kult maryjny w posoborowych synodach polskich (1965-1990), w: Przewodniczka. Kult Matki Boskiej w Polsce od „Lumen gentium” do „Redemptoris Mater” 1964-1987, Częstochowa 1994, s. 83-94.

WÓJCIK W., Nowa forma synodu diecezjalnego, w: Kościół i prawo, t. 10, red. J. Krukowski, Lublin 1992, s. 223-237.

WÓJCIK W., Początki instytucji prawa kanonicznego w uchwałach synodów państwa Merowingów, „Prawo Kanoniczne” 32 (1989), nr 1-2, s. 157-171.

WÓJCIK W., Posoborowe eksperymenty z synodami, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 64 (1972), s. 337-368.

WÓJCIK W., Prawo celibatu w Polsce średniowiecznej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 5 (1958), z. 4, s. 55-82.

WÓJCIK W., Prawo celibatu w Polsce średniowiecznej. Wprowadzenie i rozwój historyczny, w: W. WÓJCIK, Ze studiów nad synodami polskimi, Lublin 1982, s. 99-124.

WÓJCIK W., „Prawa parafialne” według polskiego ustawodawstwa partykularnego do 1564 roku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 3 (1957), z. 2, s. 153-225.

WÓJCIK W., Prawo cmentarne w Polsce do połowy XVI w., „Polonia Sacra” 10 (1958), z. 2, s. 165-218.

WÓJCIK W., Pomoc świecka dla Kościoła Polskiego w sprawach szerzenia i ochrony wiary, „Prawo Kanoniczne” 9 (1966), nr 1-2, s. 51-111.

WÓJCIK W., Prawo zwyczajowe w polskim ustawodawstwie synodalnym po 1918 r., „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 15 (1968), z. 5, s. 67-85 oraz : W. WÓJCIK, Ze studiów nad synodami polskimi …, dz. cyt., s. 227-247.

WÓJCIK W., Przechowywanie Eucharystii na Śląsku w w. XVI-XVII, w: Pastori et Magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy, Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL, Lublin 1966, s. 185-202.

WÓJCIK W., Statuty synodu archidiecezji gnieźnieńskiej z 1414 roku, w: Kościół i prawo, t. 5, red. J. KRUKOWSKI, Lublin 1988, s. 11-21.

WÓJCIK W., Statuty synodu diecezji smoleńskiej z 1645 r., „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 22 (1975), z. 5, s. 73-84.

WÓJCIK W., Synod diecezjalny w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 29 (1986), nr 1-2, s. 93-131.

WÓJCIK W., Synody polskie w latach 1918-1968 na tle rozwoju ustawodawstwa synodalnego w Polsce, „Prawo Kanoniczne” 13 (1970), nr 3-4, s. 127-163.

WÓJCIK W., Ściganie lekceważących przykazania i trwających w karach kościelnych w Polsce do 1565 roku, „Nasza Przeszłość” 25 (1966), s. 33-68.

WÓJCIK W., Środki wykonawcze nadawane biskupom polskim w średniowieczu, „Nasza Przeszłość” 13 (1961), s. 5-16.

WÓJCIK W., Udzielanie pomocy monarszej Kościołowi w Polsce średniowiecznej, „Prawo Kanoniczne” 3 (1960), nr 1-2, s. 71-86.

WÓJCIK W., Wiatyk w średniowiecznym ustawodawstwie biskupów polskich, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 6 (1953), s. 115-133.

WÓJCIK W., Wpływ kodyfikacji praskiej z 1349 roku na polskie ustawodawstwo synodalne, „Colloquium salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne” 8 (1976), s. 235-264.

W. WÓJCIK, Wpływ sytuacji wewnętrznej państwa na wspomaganie Kościoła polskiego w średniowieczu, „Prawo Kanoniczne” 2 (1959), nr 3-4, s. 67-123.

WÓJCIK W., Zagadnienie pomocy świeckiej w sprawach gospodarczych Kościoła w Polsce średniowiecznej, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 7 (1960), z. 4, s. 53-90.

WÓJCIK W., Zwoływanie synodów w świetle relacji biskupów „ad limina” do XX wieku, „Prawo Kanoniczne” 19 (1976), nr 1-2, s. 149-183.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.