ROLE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK IN COMBATING THE FINANCIAL CRISIS IN THE EUROPEAN UNION

Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Amanda Witulska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/priel.2018.7.1.05

Abstract


This work presents the  European Central Bank’s role in eliminating economic crisis in the European Union. It contains roots and course of the financial slowdown in the eurozone. The Authors show competences of the institution before and its functions during the crisis. Finally, there was made an attempt to evaluate the effectiveness of the ECB monetary policy.


Keywords


European Central Bank; eurozone; financial crisis; European Union; monetary policy; economic crisis; euro currency

Full Text:

 Subscribers Only

References


Albiński P., Kryzysy i polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej [Crises and the stability policy in the European Union], [in:] Albiński P. (ed.), ‘Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej’, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014

Bagus P., Tragedia euro, Ludwig von Mises Institute, Alabama 2012

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo UE, 3 rd ed., LexisNexis, Warsaw 2012

Benedyk M., Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w latach 1999-2013, “Ekonomia – Wrocław Economic Review” 2013, no 19

Białek N., Przyczyny wybuchu kryzysu strefy euro: rola polityki monetarnej USA oraz Europejskiego Banku Centralnego, “WSIiZ Working Paper Series” 2014, no 1

Cichocki M.A., Unia w Unii? Strefa euro w przebudowie, “Przegląd Natoliński” 2015, special issue no 2

Ciepłucha M., Zientalak E., Rola EBC w walce z kryzysem strefy euro ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu zadłużeniowego w Grecji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Claeys G., Leandro A., The European Central Bank’s Quantitative Easing Programme: Limits and Risks, “Bruegel Policy Contribution” 2016, no 4

Cziomer E., Polityczno-prawne aspekty kryzysu zadłużenia strefy euro Unii Europejskiej, “Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska” 2012, vol. XIX

De Grauwe P., The European Central Bank as Lender of Last Resort in the Government Bond Markets, “CESifo Economic Studies” 2013, vol. 59, no 3

Eichler S., Financial crisis risk, ECB “non-standard”measures and the external value of the euro, “The Quarterly Review of Economics and Finance” 2012, vol. 52

European Central Bank, Monthly Bulletin. June 2010, Frankfurt am Main 2010

Europejski Bank Centralny, “Biuletyn Ekonomiczny. Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej” 2017, no 2

Fedorowicz M., Nowe zadania i funkcje Europejskiego Banku Centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej w świetle regulacji Europejskiej Unii Bankowej, “Zeszyty Natolińskie” 2016, no 62

Gronkiewicz-Waltz H., Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, LexisNexis, Warsaw 2010,

Grosse T., O trzech kryteriach oceny legitymacji Europejskiego Banku Centralnego w okresie kryzysu, “Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2013, no 2

Illing G.. König P., The European Central Bank as Lender of Last Resort , “DIW Economic Bulletin” 2014, no 9

Jedrzejowska-Schiffauer J., Judicial Dialogue on the ECB’s OMT Decision: From Autopoetic Discourse to Legal Leveraging, “Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016, vol. XCIX

Kil K., Ślusarczyk R., Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku, [in:] Owsiak S. (ed.), ‘Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, wybrane problemy VI’, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015

Kozłowska J., Polityka Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu finansowego , “Zeszyty Naukowe Firma i Rynek” 2015, no 1

Kraciuk J., Kryzys finansowy strefy euro, “Optimum. Studia ekonomiczne” 2013, no 4,

Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Dom Organizatora, Toruń 2010

Ministry of Finance, Kryzys grecki – geneza i konsekwencje. Dokument uzupełniający do ram strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, Warsaw 2010

NBP, Kryzys w strefie euro. Przyczyny, przebieg i perspektywy jego rozwiązania , Warsaw 2013

Nowakowski M.J., Europejski Bank Centralny jako instytucja Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jego funkcji wobec kryzysu strefy euro, Toruń 2016

Pronobis M., Czy Europejski Bank Centralny uratuje strefę euro?, “Analiza Natolińska” 2013, no 9

Scheller H.K., The European Central Bank. History, Role and Functions, Second revised edition, European Central Bank, Frankfurt am Main 2006

Sum K., Antykryzysowe działania Europejskiego Banku Centralnego – przyczyny, przebieg i skutki w poszczególnych fazach kryzysu “Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2016, no 1

Szeląg K., Integracja walutowa w Europie Zachodniej w okresie powojennym, “Materiały i Studia” 2003, no 166

Wancio A., Europejskie Mechanizmy Stabilności Finansowe - gwarancja stabilności strefy euro czy gra na zwłokę?, “Wspólnoty Europejskie” 2011, no 3

Whelan K., Banking Union and the ECB as Lender of Last Resort, UCD Centre for Economic Research Working Paper Series, WP16/09, August 2016

Refbacks

  • There are currently no refbacks.