Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest stawianie pytań badawczych, formułowanie hipotez oraz wprowadzanie do obiegu naukowego zagadnień dotąd nie poruszanych w polskiej historiografii, bądź też weryfikacja dotychczasowej wiedzy na podstawie źródeł i literatury historycznej. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia z zakresu historii od starożytności aż po współczesność z uwzględnieniem badań regionalnych w tym przypadku dziejów Mazowsza.

 

Działy

Rozprawy i Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania i Komunikaty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Edycja Tekstów Źródłowych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje książek

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania (obowiązuje od 2013 r.)

1. Każdy artykuł podlega wstępnej recenzje wewnętrznej dokonanej przez Redakcję Saeculum Christianum. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Redakcję artykuł jest wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzent wypełnia pisemnie ustalony przez Redakcję Saeculum Christianum formularz recenzji i formułuje jednoznaczny wniosek odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Do druku przyjmowane są jedynie te artykuły, które otrzymały pozytywne recenzje dwóch recenzentów tematycznych.

5. Recenzenci nie znają tożsamości autorów jak również autorzy nie znają tożsamości recenzentów (tzw. double-blind review process)

7. Nazwiska wszystkich recenzentów współpracujących z Saeculum Christianum są zamieszczone na stronie internetowej, jak również publikuje się je w każdym numerze periodyku.

FORMULARZ RECENZJI 

 

Harmonogram publikacji

Saeculum Christianum jest rocznikiem, wersja papierowa jest wersją pierwotną.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

 

Etyka czasopisma

Zasady etyki

Niniejsze zasady etyczne dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w proces publikacji. Autorzy, redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zapoznania się ze standardami zachowań etycznych stosowanych przez „Saeculum Christianum” W przypadku naruszenia tych zasad będą stosowane międzynarodowe standardy COPE (dostępne w języku angielskim pod adresem https://publicationethics.org/core-practiceshttps://publicationethics.org/files/u2/All_flowcharts.pdf oraz w języku polskim https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf)

Autorzy

Autorzy przesyłają na adres Redakcji „Saeculum Christianum” artykuły o oryginalnej treści naukowej, nigdzie niepublikowane, które aktualnie nie są przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

Autor jest zobligowany do zamieszczenia przypisów do prac innych autorów jeżeli dosłownie ich cytuje lub parafrazuje ich myśli. W przypadku, kiedy Autor korzysta z cudzych prac takich jak tabela czy grafika, których wykorzystanie wymaga zgody, przedstawiający pracę do publikacji jest zobligowany do uzyskania koniecznych uprawnień jeszcze przed przesłaniem tekstu do Redakcji. W przypadku plagiatu zgłoszony tekst zostanie odrzucony.

W przypadku kiedy zgłoszony tekst ma więcej niż jednego autora należy dokładnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji, jak również ich afiliacji. Obowiązek ten spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do publikacji. Niespełnienie tych wymagań wiąże się z odrzuceniem tekstu.

Nadesłanie tekstu do Redakcji jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż autor posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego tekstu oraz wyraża zgodę na jego publikację na łamach „Saeculum Christianum” w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną czasopisma oraz na zamieszczenie tekstu na stronach internetowych.

Autorzy są proszeni o przesłanie wraz z tekstem przeznaczonym do publikacji następującego oświadczenia:

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że złożony do publikacji w czasopiśmie ……………………………………….

tekst pt. ……………………………………………………………………..……………………..

………………………………………………………………………………………………….

jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich…

2. Oświadczam, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania,

wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w

odpowiedni sposób ujawniona w artykule.

3. Oświadczam, że niniejszy artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

Tekst niniejszego oświadczenia jest do pobrania poniżej

LINK DO OŚWIADCZENIA

Zasady recenzowania

Wszystkie teksty nadesłane do Redakcji są poddawane wstępnej ocenie przez redaktorów tematycznych.

Redakcja stosuje zasadę double-blind review zgodnie z którą recenzenci i autorzy nie znają swojej tożsamości. Każdy artykuł jest wysyłany do dwóch zewnętrznych recenzentów, spoza jednostki, a w przypadku tekstów obcojęzycznych przynajmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy, którzy:

  1. nie są członkami Redakcji,
  2. są kompetentni w danej dziedzinie, mają co najmniej stopień doktora
  3. nie są afiliowani w placówce, z której pochodzą autorzy,
  4. nie pozostają z autorem tekstu w konflikcie interesów,
  5. nie są w zależności służbowej względem autorów,
  6. nie pozostają względem autorów w bliskich relacjach osobistych,
  7. w ciągu ostatnich dwóch lat, które poprzedzają przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
  8. w przypadku, kiedy grono specjalistów w danej dziedzinie okaże się być zbyt wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od zasad wyrażonych w punktach 4-7.

Redakcja „Saeculum Christianum” przesyłając recenzentowi opis publikacji (tytuł, liczba znaków lub stron tekstu, streszczenie) prosi go o podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.

Recenzenci są zobligowani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego przez siebie artykułu oraz o niewykorzystywanie zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Redakcja przekazując artykuł do zrecenzowania przesyła recenzentowi formularz recenzji, przy pomocy której recenzent sporządza recenzję. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu.

Recenzent sporządzoną recenzję przesyła w postaci elektronicznej na znajdujący się w formularzu recenzji adres e-mail Redakcji oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem.

Redakcja nie przyjmuje recenzji niespełniających wymagań merytorycznych i formalnych.

Uwagi recenzenta są przekazywane autorowi recenzowanego tekstu, który ma obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzenci mają prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

W przypadku kiedy autor nie zgadza się z uwagami recenzentów ma prawo zgłosić to Redakcji. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej.

Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie, a recenzenci otrzymują egzemplarz zeszytu czasopisma.

Wykaz recenzentów jest zamieszczany na łamach czasopisma oraz na stronie internetowej czasopisma.

FORMULARZ RECENZJI

FORMULARZ RECENZJI IT

Zapora ghostwriting:

Współautorzy nadesłanych tekstów są zobowiązani do ujawnienie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (w tym informacji o ich afiliacji). Osobą odpowiedzialną jest osoba zgłaszająca tekst do publikacji.

Należy poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Redakcja będzie przeciwdziałać wszelkim przejawom nierzetelności naukowej takimi jak ghostwriting i guest authorship.

W przypadku wykrycia nierzetelności naukowej Redakcja będzie powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.)

Redakcja

Redaktorzy nie mogą nadużywać swojej pozycji i muszą w kontakcie z autorem działać dyskretnie, szybko, bezstronnie i konkretnie.

Redaktor Naczelny „Saeculum Christianum” oraz Redaktorzy tematyczni odpowiadają za dokonanie wstępnej oceny artykułów naukowych nadesłanych na adres czasopisma. Oceny dokonuje się na podstawie zawartości merytorycznej tekstu bez żadnych uprzedzeń osobistych i ideologicznych. Wszystkie teksty, które nie spełniają warunków formalnych, merytorycznych i językowych są odrzucane i nie są kierowane do recenzentów.

Redaktor Naczelny dobiera recenzentów biorąc pod uwagę tematykę ich publikacji, ich dorobek naukowy oraz wcześniejsze doświadczenie jako recenzentów.

Autorzy mają prawo prosić, aby tekst nie był oceniany przez konkretnych recenzentów, ale ostateczna decyzja należy do Redaktora Naczelnego i Redaktorów tematycznych.

Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego podejmuje decyzję o publikacji tekstu na podstawie analizy nadesłanych recenzji.

Redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń itp.

Redakcja będzie ostrzegać przed przejawami wszelkiej nierzetelności naukowej takimi jak ghostwriting i guest authorship.

W przypadku wykrycia nierzetelności naukowej Redakcja „Saeculum Christianum” będzie powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.) Ewidentny plagiat będzie zgłaszany jako przestępstwo.

Recenzenci i proces recenzyjny

Każdy artykuł zostaje przesłany do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora. W przypadku tekstu w języku obcym co najmniej jeden z nich jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora tekstu.

Zarówno autor jak i recenzenci nie znają swojej tożsamości (double-blind review process).

Redakcja „Saeculum Christianum” przesyłając recenzentowi opis publikacji (tytuł, liczba znaków lub stron tekstu, streszczenie) prosi go o podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.

Recenzenci powinni ocenić otrzymany tekst obiektywnie, bezstronnie i profesjonalnie. Recenzenci są zobligowani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego przez siebie artykułu oraz o niewykorzystywanie zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Redakcja przesyła recenzentowi formularz recenzji przy pomocy której recenzent powinien sporządzić recenzję. Recenzja powinna w jednoznaczny sposób informować o przyjęciu lub odrzuceniu recenzowanego tekstu. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Recenzent przekazuje recenzję w postaci elektronicznej i papierowej z odręcznym podpisem.

Uwagi recenzenta są przekazywane autorowi tekstu, który ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji tekstu. W przypadku kiedy autor nie zgadza się z uwagami recenzentów ma prawo zgłosić to Redakcji. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny „Saeculum Christianum”.

Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie, a recenzenci otrzymują egzemplarz zeszytu czasopisma.

 

Recenzenci

Recenzenci Saeculum Christianum

dr hab. Andrzej Betlej
dr hab. Beata Bodzioch
prof. dr hab. Konrad Bobiatyński
prof. dr hab. Marian Chachaj
dr hab. Tomasz Ciesielski
prof. Marco Conti
prof. dr hab. Ilona Czamańska
prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska
dr hab. Dariusz Dekański
prof. dr hab. Waldemar Deluga
dr hab. Dembowska Maria
prof.dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz
ks. prof. dr hab. Augustyn Eckermann
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
dr hab. Wojciech Gajewski
ks. prof. dr hab. Stanisław Garnczarski
dr hab. Piotr Gryglewski
prof. dr hab. Ryszard Gryz
prof. dr hab. Michał Janocha
prof. dr hab. Eugeniusz Koko
prof. dr hab. Robert Kołodziej
dr hab. Michał Kopczyński
ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
dr hab. Bogusław Kopka
prof. dr hab. Korytko Andrzej
dr hab. Lucyna Kostuch
dr hab. Aneta Kramiszewska
prof. dr hab. Robert Kunkel
dr hab. Jerzy Kurcz
dr hab. Michał Leśniewski
dr hab. Marcin Łukaszewski
dr hab. Ewa Łużyniecka
dr hab. Dariusz Makiłła
prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
dr hab. Grzegorz Miernik
prof. dr hab. Antoni Mironowicz
ks. dr hab. Tomasz Moskal
dr hab. Wojciech Mrozowicz
dr hab. Mindaugas Paknys
dr hab. Jacek Pielas
dr hab. Marta Pieniążek-Samek
prof. dr hab. Mirosław Nagielski
dr hab. Jacek Pielas
prof. dr hab. Aleksander Piwek
prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz
prof. dr hab. Jakub Pokora
dr hab. Michał Polak
ks. dr hab. Grzegorz Pożniak
ks. prof. dr hab. Roland Prejs
prof. dr hab. Jacek Puchalski
prof. dr hab. Kazimierz Puchowski
prof. dr hab. Andrzej Rachuba
prof. dr hab. Bogdan Rok
prof. dr hab. Dariusz Rolnik
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
ks. dr hab. Mieczysław Różański
prof. dr hab. Tadeusz Rutkowski
dr hab. Krzysztof Skwierczyński
dr hab. Maria Starnawska
prof. dr hab. Krzysztof Stefański
prof. dr hab. Krzysztof Stopka
prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk
dr hab. Krzysztof Sychowicz
ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski
dr hab. Anna Szylar
dr hab. Jerzy Urwanowicz
prof. dr hab. Marek Wagner
ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
dr hab. Grzegorz Wejman
prof. dr hab. Stanisław Wiech
prof. dr hab. Leszek Wierzbicki
dr hab. Beata Wojciechowska
prof. dr hab. Lech Zygner
prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk
ks. prof. dr hab. Antoni Żurek 

Recenzenci tonu XXII (2015):
dr hab. Marek Barański,UKSW, Polska
dr hab. Chachaj Marian, UMCS, Polska
prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska,UŁ, Polska
dr hab. Dariusz Dekański, UG, Polska
dr hab. Dembowska Maria, KUL, Polska
prof.dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz, UwB, Polska
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, UW, Polska
dr hab. Wojciech Gajewski, UG, Polska
dr hab. Piotr Gryglewski, UŁ, Polska
dr hab. Kostuch Lucyna, UJK, Polska
dr hab. Aneta Kramiszewska, KUL, Polska
prof. dr hab. Łużyniecka Ewa, PWr, Polska
dr hab. Makiłła Dariusz,
prof. dr hab. Mazurczak Urszula, KUL, Polska
prof. dr hab. Mironowicz Antoni, UwB, Polska
dr hab. Jacek Pielas, UJK, Polska
dr hab. Marta Pieniążek-Samek, UJK, Polska
prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, UO,Polska
dr hab. Michał Polak, PK, Polska
ks. prof. dr hab. Roland Prejs, KUL, Polska
prof. dr hab. Bogdan Rok, UWr, Polska
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, UMK, Polska
ks. dr hab. Mieczysław Różański, UWM,Polska
ks. prof. Manlio Sodi, UPS, Włochy
dr hab. Maria Starnawska,
prof. dr hab. Krzysztof Stefański, UŁ, Polska
dr hab. Krzysztof Sychowicz, PWSIiP, Polska
ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, KUL, Polska
dr hab. Jerzy Urwanowicz, UwB, Polska
prof. dr hab. Stanisław Wiech, UJK, Polska
ks. prof. dr hab. Antoni Żurek, UPJPII, Polska
dr hab. Beata Wojciechowska, UJK, Polska