Historia czasopisma

Saeculum Christianum pismo historyczno-społeczne zostało założone w 1994 roku. Założycielem oraz Redaktorem Naczelnym pisma, wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, do 2013 roku był ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk. Od początku "Saeculum Christianum" było periodykiem związanym z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukazując się jako półrocznik. Na łamach pisma ukazywały się artykuły o tematyce socjologicznej, politologicznej i historycznej.
W 2014 roku wprowadzono wiele zmian w strukturze "Saeculum Christianum". Przeorganizowano Zespół Redakcyjny oraz Radę Naukową zapraszając do niej profesorów z polskich jak i zagranicznych uczelni wyższych. Ponadto pismo uzyskało nową szatę graficzną, zmieniło nazwę na "Saeculum Christianum pismo historyczne" oraz przekształciło się w rocznik związany z Instytutem Nauk Historycznych UKSW. Redaktorem Naczelnym jest ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk.