Czasopismo Studia Ecologiae et Bioethicae od 2003 roku dokumentuje specyfikę, zasięg i rozwój prac badawczych Instytutu Ekologii i Bioetyki, przekształconego w roku 2020 w Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem tego czasopisma jest tworzenie platformy wymiany idei, postulatów i doświadczeń związanych z różnymi przejawami kryzysu środowiskowego. Czasopismo odwołuje się do głównej przesłanki metodologicznej badań prowadzonych w Centrum Ekologii i Ekofilozofii, wskazującej na konieczność równoległego, a nawet komplementarnego, tzn. empirycznego i humanistycznego, ujmowania współczesnej problematyki ekologicznej. 

Szczególnym przykładem wskazanej tu komplementarności są publikowane w czasopiśmie wyniki badań z zakresu nauk biologicznych i filozoficznych. Wyrażają one bowiem nie tylko samą komplementarność biologii i filozofii, ale także perspektywy możliwego zaangażowania w tę kwestię specjalistów z zakresu wielu innych gałęzi nauki, np. antropologów, politologów, socjologów, psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów i teologów. Tak sprofilowane czasopismo umożliwia twórczą wymianę myśli i doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. Wprawdzie czasopismo jest otwarte na współpracę z przedstawicielami wszystkich ośrodków zagranicznych, to jednak priorytet stanowi nadanie mu zasięgu regionalnego. Chodzi więc o współpracę z przedstawicielami ośrodków badawczych z Polski, Bułgarii, Federacji Rosyjskiej, Czech i Słowacji.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Częstotliwość publikacji
kwartalnik | quarterly
ISSN:
1733-1218
eISSN:
2719-826X
DOI:
10.21697/seb

Studia Ecologiae et Bioethicae jest czasopismem naukowym obejmującym szerokie spektrum zagadnień związanych z kryzysem środowiskowym. 

W3Schools.com

Licencja CC

 • BazHum
 • CEJSH: Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEEOL: Central and Eastern European Online Library
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals
 • EBSCO
 • ICI Journals Master List
 • Filozofia | Philosophy
 • Biologia | Biology
 • Bioetyka | Bioethics
 • Ekologia | Ecology
 • Ekofilozofia | Ecophilosophy
 • Ekoteologia | Ecotheology
 • Etyka środowiskowa | Environmental Ethics
 • Ekologia człowieka | Human Ecology
 • Nauki o środowisku | Environmental Science
 • Zrównoważony rozwój | Sustainable Development
 • Ekonomia ekologiczna | Ecological Economics
 • Edukacja ekologiczna | Ecological Education
 • Prawo środowiskowe | Environmental Law
 • Zarządzanie środowiskowe | Environmental Management
 • Inżynieria środowiskowa | Environmental Engineering
MNISW 20 ; 2019
Index Copernicus Value (ICV) 83.12 (2019)

Aktualności

SEeB zaakceptowane przez DOAJ

2021-05-14

DOAJ-small.JPGZ radością informujemy, że 10 maja 2021 r. czasopismo naukowe Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) zostało zaakceptowane do indeksacji przez prestiżowe repozytorium czasopism naukowych - Directory of Open Access Journals (DOAJ). Cieszymy się, że repozytorium, które indeksuje ponad 16 000 wiodących czasopism naukowych ze 126 krajów, doceniło wysoki poziom merytoryczny i edyotorski naszego czasopisma. Mamy nadzieję, że nasza obecność w DOAJ zwiększy wskaźnik cytowań i międzynarodową rozpoznawalność SEeB.

Redakcja

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP