Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Redakcja Studia Ecologiae et Bioethicae jest przekonana, iż problemy ochrony środowiska stanowią wyzwanie nie tylko dla specjalistów z zakresu różnych nauk przyrodniczych, ale także dla antropologów, politologów, socjologów, psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów, lekarzy, filozofów i teologów. Zdobyte w tym względzie doświadczenia, choćby tylko w ostatnim dwudziestoleciu, pozwalają stwierdzić, że liczba dyscyplin naukowych, zaangażowanych w ochronę środowiska i przezwyciężanie kryzysu ekologicznego stanowi rzeczywistą miarę jego złożoności.

 

Działy

Artykuły naukowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje i sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Humanistyczne Podstawy Ochrony Środowiska

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przyrodnicze Podstawy Ochrony Środowiska

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Prawo i Zarządzanie Środowiskiem oraz Technologie Środowiskowe

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Każdy artykuł przesłany do Studia Ecologiae et Bioethicae podlega wstępnej recenzji wewnętrznej dokonanej przez Redakcję SEeB, która ustala zgodność podejmowanej problematyki z profilem pisma, spełnienie wymogów formalnych (sposób cytowania) i kompletność dostarczonego materiału (streszczenia, słowa kluczowe).

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Redakcję SEeB następuje przekazanie publikacji do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.

3. Recenzent zewnętrzny dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza swoje oceny i formułuje wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji.

4. W przypadku znacząco rozbieżnych opinii powoływany jest trzeci recenzent.

5. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

6. Recenzje są przekazywane autorowi pracy (przy zachowaniu anonimowości Recenzentów), z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.

7. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona.

8. Raz w roku Redakcja podaje do wiadomości publicznej listę recenzentów danego tomu.

 

Harmonogram publikacji

Kwartalnik, wersją pierwotną jest jest wersja drukowana.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

 

Zasady etyki

Zasady etyki stosowane w Studia Ecologiae et Bioethicae sformułowane zgodnie z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethic) https://publicationethics.org/

 

Każdy tekst naukowy w Studia Ecologiae et Bioethicae podlega takiemu samemu procesowi przygotowania do druku. Musi spełnić określone warunki zapewniające realizację etycznych standardów publikacyjnych. Przestrzeganie tych zasad obowiązuje zarówno Redakcję, Recenzentów, jak i Autorów tekstów.

 1. Zasady postępowania Redakcji

Redakcja kieruje się zasadą erudycji, uczciwości, obiektywności. Odrzuca wszelkie uprzedzenia dotyczące poglądów, szkół filozoficznych, środowiska naukowego Autorów.

Dostarczane do Redakcji teksty są wstępnie oceniane pod kątem zgodności z profilem czasopisma, wartości naukowej, aktualności oraz ich oryginalności.

Redakcja odpowiada na pytania, uwagi, wątpliwości dotyczące nadsyłanych tekstów. Dokumentacja jest przechowywana.

Na podstawie wewnętrznej opinii Redakcja ma prawo do odrzucenia, wysłania do Autora z prośbą o dokonanie korekty zgodnie z sugestiami zawartymi w wewnętrznej opinii lub przesłania do dwóch zewnętrznych recenzji.

Przypadki wszelkiej nierzetelności naukowej, w szczególności plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship są przez Redakcję ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autora).

 2. Zasady postępowania Recenzentów

Wszystkie prace podlegają dwu zewnętrznym recenzjom. Redakcja Studia Ecologiae et Bioethicae odrzuca teksty, które nie spełniają warunków określonych w znormalizowanych formularzach recenzyjnych. W przypadkach wątpliwości Redakcja powołuje dodatkowego recenzenta. Recenzje są anonimowe (dane udostępniane są wyjątkowo za zgodą recenzentów).

Recenzenci zobowiązani są do wykonania rzetelnej, obiektywnej i terminowej recenzji tekstu. W procesie redakcyjnym Recenzenci przyczyniają się do podjęcia decyzji o publikacji artykułów i pomagają w poprawie jego jakości przez obiektywne i terminowe opiniowanie wersji przekazanej przez Redakcję.

 3. Zasady postępowania Autorów

Autorzy zobowiązani są do przestrzegania formalnych zasad przygotowania tekstu do druku (zgodnie z wytycznymi umieszczonymi wewnątrz wydanych numerów czasopisma oraz na stronie internetowej Studia Ecologiae et Bioethicae).

Nadesłanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora dotyczącym oryginalności tekstu, nie publikowania go wcześniej oraz nie złożenia go do druku w innej redakcji, ani że nie będzie nigdzie złożony w czasie, gdy podlega recenzowaniu dla Studia Ecologiae et Bioethicae.

W tekstach w odpowiedni sposób ujawnione są informacje o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, ewentualne źródła finansowania, etc), w szczególności, że informacja o autorstwie pracy jest adekwatna. Autor (główny autor) potwierdza spełnienie tego wymogu w Umowie zawieranej z Wydawnictwem UKSW przed publikacją pracy (umowa taka jest przesyłana Autorowi po decyzji o przyjęciu pracy do druku).

W tekstach wieloautorskich jest zachowana zasada podawania nazwisk alfabetycznie, chyba że autorzy proponują inne rozwiązanie. Za treść tekstu odpowiadają wszyscy autorzy.

Teksty przyjęte do druku wymagają podania afiliacji. Jeśli istnieje taka potrzeba, można podać także źródło finansowania wraz z danymi instytucji finansującej.

Autorzy zobowiązani są do tego, aby te fragmenty artykułu, które pokrywają się z już opublikowanymi treściami, uznać i zacytować jako źródło.

 

Recenzenci

Recenzenci tomu 12(2014)1-4
Janusz Aptacy (Firenze-Italia, Facoltà Teologica dell'Italia Centrale),
Krzysztof Bajdor (Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie),
Elżbieta Buchcic (Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach),
Piotr Ceryngier (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Helena Ciążela (Akademia Pedagogiki Społecznej w Warszawie), Danuta Cichy, Mariusz Ciszek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Ewa Dmowska (Muzeum i Instytut Zoologii PAN), Anna Drabarek (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Jolanta Ejsmont-Karabin (Uniwersytet w Białymstoku), Zbigniew Formella (Università Pontificia Salesiana di Roma), Joanna Godlewska (Politechnika Białostocka), Paweł Góralczyk (Wydział Teologiczny, UKSW), Ewa Beata Górska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Joanna Grzelak (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Violetta Hawro (Muzeum i Instytut Zoologii PAN), Maria Jankowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Anita Kaliszewicz (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Marek Kloss (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Agnieszka Kłos (Szkoła Główna Handlowa), Jacek Kochanowski (Uniwersytet Warszawski), Stefan Konstańczak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski), Piotr Krajewski (Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie), Andrzej Kulczycki (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych), Marcin Leźnicki (Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Artur Malinowski (Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie), Anna Marek Bieniasz (Akademia im. Jana Długoszaw Częstochowie), Piotr Matyjasiak (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW), Paweł Możdżyński (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Najda (Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW), Cezary Naumowicz, (Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW), Artur Pawłowski (Politechnika Lubelska), Zlatica Plašienková (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), Maciej Rudnicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Stefan Russel (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Lidia Sakelarieva (South-West University "Neofit Rilski" -Blagoevgrad, Bulgaria), Maciej Sarbinowski (Università Pontificia Salesiana di Roma), Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Kamila Sobieraj (Wydział Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski), Karel Stibral (Masaryk University, Brno), Janusz Surzykiewicz (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt), (Włodzimierz Tyburski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Alexei V. Uvarov (Institute of Ecology and Evolution , Russian Academy of Sciences), Edyta Wolter (Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW), Zbigniew Wróblewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin).