[1]
Domeracki, P. 2016. Ekoantropologia antyhumanistyczna. Przypadek Johna Nicholasa Graya. Studia Ecologiae et Bioethicae. 13, 4 (wrz. 2016), 9-38. DOI:https://doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.01.