Domeracki, P. (2016). Ekoantropologia antyhumanistyczna. Przypadek Johna Nicholasa Graya. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 13(4), 9-38. https://doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.01