Domeracki, Piotr. 2016. „Ekoantropologia Antyhumanistyczna. Przypadek Johna Nicholasa Graya”. Studia Ecologiae Et Bioethicae 13 (4), 9-38. https://doi.org/10.21697/seb.2015.13.4.01.