Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Studia Katechetyczne” są rocznikiem, na łamach którego pracownicy i doktoranci katechetyki mogą dzielić się swoimi dokonaniami naukowymi. Służą również pogłębianiu systematycznej wiedzy z różnych działów katechetyki, stosownie do zagadnienia podejmowanego na dorocznej sesji naukowej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, odbywającej się w roku poprzedzającym wydanie danego tomu pisma. Nadrzędną misją „Studiów Katechetycznych” jest prowadzenie refleksji nad katechezą, przy udziale uznanych autorytetów katechetycznych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Pismo służy również wymianie myśli oraz dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami katechetycznymi i popularyzacji badań prowadzonych przez młodych naukowców w zakresie katechetyki. Podstawowe cele pisma to:
1. Prezentacja oryginalnych ujęć naukowych tematów przynależących do różnych działów katechetyki.
2. Przedstawianie aktualnych problemów i zagadnień katechetycznych w świetle nauczania Kościoła.
3. Upowszechnianie wyników badań naukowych nad katechezą oraz refleksji służącej doskonaleniu praktyki katechetycznej.
4. Wymiana myśli i doświadczeń nad polską katechezą oraz bieżąca prezentacja analogicznych tendencji zagranicznych.
5. Utrzymanie stałego kontaktu z przedstawicielami katechetyki z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.
„Studia Katechetyczne” adresowane są do przede wszystkim do osób podejmujących naukową refleksję nad katechezą – członków Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, pracowników akademickich oraz studentów i doktorantów katechetyki. Treści zawarte w „Studiach Katechetycznych” skoncentrowane są wokół zagadnień katechetycznych - zarówno odnośne do teorii katechezy, jak i praktyki katechetycznej. Mogą stanowić cenną lekturę dla przedstawicieli diecezjalnych referatów katechetycznych i nauczycieli religii oraz wszystkich, którzy w sposób profesjonalny zajmują się realizacją katechetycznej posługi słowa w różnych środowiskach.

 

Działy

Wprowadzenie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Dla każdego tomu „Studiów Katechetycznych” opracowywana jest lista recenzentów.
2. Lista recenzentów publikacji zamieszczana jest nie rzadziej niż raz w roku na stronie internetowej czasopisma lub w numerze wydrukowanym.
3. Do oceny każdego artykułu powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.
4. Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania „Dobrych praktyk w procedurach recenzowania w nauce” opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5. W sporządzaniu recenzji obowiązują terminy ustalone przez Redakcję.
6. Redakcja zapewnia pełną niezależność opinii Recenzentów w sporządzaniu recenzji.
7. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności. Autorzy artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
8. Recenzent i autor recenzowanego artykułu nie mogą pozostawać w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.
9. Recenzji artykułów publikowanych w „Studiach Katechetycznych dokonują nieodpłatnie członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.
10. Recenzenci otrzymują nieodpłatne egzemplarze czasopisma.

Formularz recenzji

 

Harmonogram publikacji

Nowe numery czasopisma ukazują się we wrześniu każdego roku, wersją pierwotną jest wersja papierowa

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.