Historia czasopisma

Pierwszy tom "Studiów Katechetycznych" ukazał się w roku 1979 z inicjatywy ks. prof. Jana Charytańskiego, jako początek seryjnej publikacji badań w dziedzinie katechetyki, a jednocześnie forma służby katechetykom i katechetom polskim. Jak zauważał ówczesny redaktor pisma, "oddając do rąk czytelników pierwszy tom „Studiów Katechetycznych” pragniemy niejako dopełnić formę posługi naszej Katedry, która dotąd podsuwała gotowe modele katechetyczne w podręcznikach dla katechetów. Albowiem wprowadzenie nowych form i refleksja bardziej teoretyczna winny rozwijać się równolegle. Na tych dwu płaszczyznach pragniemy spotkania z katechetykami i katechetami polskimi”. (J. Charytański, Wprowadzenie, „Studia Katechetyczne” 1(1979), s. 10)". W tejże konwencji ukazało się 6 tomów "Studiów Katechetycznych", z których ostatni opublikowano w roku 1987.
Wydawanie pisma wznowiono w roku 2010, z inicjatywy katechetyków UKSW, nadając periodykowi innego kształtu. Jak wyjaśniał jeden z redaktorów - ks. Piotr Tomasik - „powrót do wydawania „Studiów Katechetycznych” wiąże się ze zmianą formuły pisma. Redaktorzy pragną najpierw, by „Studia” stały się rocznikiem, na łamach którego pracownicy i doktoranci katechetyki mogliby podzielić się swoimi dokonaniami. Nie tylko zresztą pracownicy UKSW, ale również uznane autorytety katechetyczne z innych ośrodków. Ponadto zamiarem, ciekawe, czy do zrealizowania, jest wydawanie corocznie numeru tematycznego, który mógłby posłużyć w pogłębianiu systematycznej wiedzy, z różnych, reprezentowanych obecnie przez cztery katedry Sekcji, działów katechetyki”. (P. Tomasik, Wprowadzenie, „Studia Katechetyczne” 7(2010), s. 15).
W kolejnych latach redakcja nawiązała ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Katechetyków Polskich, określając stosowną umową warunku tejże współpracy przy wydawaniu pisma.