Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo „Studia nad Rodziną” stanowi forum interdyscyplinarnej wymiany i wieloaspektowej refleksji naukowej związanej z problematyką małżeństwa i rodziny. W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły z zakresu nauk o rodzinie – dotyczące zarówno teoretycznych i historycznych aspektów rozwoju nauk o rodzinie, jak i tożsamości rodziny i różnych aspektów jej funkcjonowania w perspektywie filozoficznej, teologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej, prawnej, ekonomicznej, zdrowotnej (medycyna), politycznej, historycznej i kulturowej. Zamieszczane są również recenzje publikacji, sprawozdania i komunikaty dotyczące wydarzeń naukowych związanych z tematyką pisma.

 

Działy

Artykuły

Dział tematyczny (zgodny z tematem głównym numeru określonym przez redaktora tematycznego), artykuły uzupełniające (podejmujące zagadnienia niezwiązane bezpośrednio z tematem głównym numeru)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania i komunikaty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 2. Każdy artykuł przesłany do „Studiów nad Rodziną” podlega wstępnej ocenie redakcji SnR.
 3. Artykuł spełniający warunki podane w „Informacji dla autorów” i pozytywnie zaopiniowany przez redakcję SnR zostaje przekazany do recenzji.
 4. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.
 5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 6. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji zamieszczony jest na stronie internetowej SnR.
 8. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.
 9. W przypadku rozbieżnych recenzji artykułu redakcja może powołać trzeciego recenzenta.
 10. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona.
 11. Recenzje wraz z ostateczną wersją artykułów lub szczegółową odpowiedzią autora na pytania recenzenta trafiają do archiwum czasopisma.
 12. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów z nim współpracujących zarówno drukiem, jak i poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej.

 

Harmonogram publikacji

W roku 2016 ukażą się 4 numery czasopisma:
Nr 1 (38) 2016 / Rok XX (styczeń-marzec)
Nr 2 (39) 2016 / Rok XX (kwiecień-czerwiec)
Nr 3 (40) 2016 / Rok XX (lipiec-wrzesień)
Nr 4 (41) 2016 / Rok XX (październik-grudzień)

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

 

Zasady etyki

Autorzy proszeni są o ujawnienie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania składanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału) oraz informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowywaniem, wkładzie instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Zjawiska niewykazywania współautorów publikacji(ghostwriting) oraz podawania jako współautorów osób, których udział w powstaniu pracy był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca(guest authorship) są przejawem nierzetelności naukowej. Redakcja informuje więc o wdrożeniu zapory ghostwriting i guest authorship, zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszelkie wykryte przypadki ww. zjawisk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Złożenie artykułu w redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora(ów), że praca nie była dotychczas nigdzie publikowana i nie jest zgłoszona do publikacji w żadnym innym czasopiśmie.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).

Autorzy proszeni są o ujawnienie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania składanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału) oraz informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowywaniem, wkładzie instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Zjawiska niewykazywania współautorów publikacji(ghostwriting) oraz podawania jako współautorów osób, których udział w powstaniu pracy był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca(guest authorship) są przejawem nierzetelności naukowej. Redakcja informuje więc o wdrożeniu zapory ghostwriting i guest authorship, zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Wszelkie wykryte przypadki ww. zjawisk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

 

 

Recenzenci

RADA RECENZENTÓW 2015 r.

Dr hab. Stanisława BYRA – Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, LUBLIN

Doc. PhDr. Tomáš ČECH - Uniwersytet Masaryka, Brno, CZECHY

Dr hab. Prof. KUL Lucyna DZIACZKOWSKA - Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, LUBLIN

Dr hab. Prof. UKSW Anna FIDELUS - Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Assistant Professor PhD Cristina ILIE GOGA – Faculty of Law and Social Sciences, University of Craiova, RUMUNIA

Prof. Dr hab. Beate KOWALSKI – Uniwersytet Dortmund, NIEMCY

O. Prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI - Papieski Wydział Teologiczny, WROCŁAW

Dr Jolanta ŁODZIŃSKA - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Dr Magdalena ŁUKA - Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, STALOWA WOLA

Dr hab. Piotr Tomasz NOWAKOWSKI - Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, STALOWA WOLA

Dr hab. Prof. UKSW Małgorzata PRZYBYSZ-ZAREMBA - Wydział Studiów Nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Assistant Professor PhD Adrian J. REIMERS – Department of Philosophy, University of Notre Dame, USA

Assoc. Prof. Dr. Justinas SADAUSKAS - Mykolas Romeris University, Vilnius, LITWA

Dr hab. Prof. UKSW Witold STARNAWSKI - Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Prof. dr hab. Janusz SURZYKIEWICZ – Katolische Universität w Eichstätt-Ingolstadt, NIEMCY

doc. Ph. Dr. Mária ŠMID, PhD - Trnavska Univerzita, SŁOWACJA

Dr Grażyna SZABELSKA – Instytut Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Gospodarki, BYDGOSZCZ

Dr hab. Joanna TRUSZKOWSKA - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WARSZAWA

Ks. Prof. Dr hab. Josef ZMIJEWSKI – Theologische Fakultat Fulda, NIEMCY