DYMORFICZNY WYMIAR UWARUNKOWAŃ AGRESJI I PRZEMOCY DOMOWEJ – PRZEGLĄD WYBRANYCH ASPEKTÓW I EKSPLORACJI

Małgorzata PRZYBYSZ-ZAREMBA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.12

Abstrakt


Tekst dotyczy uwarunkowań agresji i przemocy domowej. Analiza czynników i faktorów jako źródeł agresji i przemocy domowej miała charakter dymorficzny. Analizie i penetracji poddano dwa obszary: okres prenatalny, czyli tzw. „rodzącej się agresji i przemocy” oraz obszar czynników tkwiących w środowisku rodzinno-domowym jednostki. Ze względu na wielość i różnorodność faktorów tkwiących w tych obszarach, odniesiono się do czynników o charakterze typowo destrukcyj- nym (patologicznym), jak np. nadużywanie alkoholu, jak również do czynników nieposiadających znamion patologii, jak np. bezrobocie. Liczne przywoływane eksploracje wskazują, że agresja i przemoc domowa ma swoje podłoże w zinte- growanych czynnikach makro- i mikrospołecznych, tworzących niekiedy ciągi pejoratywnych faktorów wyzwalających agresję i przemoc domową. Analizując uwarunkowania zachowań agresywnych zasygnalizowano również wybrane im- plikacje rozwoju i funkcjonowania jednostki, głównie dzieci.


Słowa kluczowe


agresja; przemoc; rodzina; jednostka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benvegnu L. A., Fassa A. G., Facchini L. A., Wegman D. H., Dall’ Agnol M. M., Work and behavioural problems in children and adolescents, „International Journal of Epidemiology” 2005, 34 (6)

Clark E., Lutke J., Minnes P., OuelletteKuntz H., Secondary disabilities among adults with fetal alcohol spectrum disorder in British Columbia, „Journal of FAS International” 2004, t. 2(e13)

Cudak H., Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze, „Pedagogika Rodziny” 2011, 1(2).

Danilewicz W., Sytuacje życia dzieci w rodzinach migracyjnych, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2006

Dąbkowska M., Psychiatryczne następstwa przemocy domowej, „Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej” 2005, tom 5, nr 3

Dyczewski L., Więź między pokoleniami w rodzinie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002

Giacaman R., Shannon H. S., Saab H., Arya N., Boyce W., Individual and collective exposure to political violence: Palestinian adolescents coping with conflict, „The European Journal of Public Health” 2007, t. 17, nr 4

Goodwin R. D., Keyes K., Simuro N., Mental disorders and nicotine dependence among pregnant women in the United States, „Obstetrics & Gynecoly” 2009, nr 109

Iarskaia-Smirnova E.R., Romanov P.V., Antonova E.P., Domestic Violence Against Children. Strategies of Explanation and Counteraction, „Russian Education and Society” 2008, t. 50, nr 11

Izdebska J. (red.), Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym. Wybrane za- gadnienia i źródła z pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2003

Kawula S., Pedagogika społeczna. Dzisiaj i jutro, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, 2012

Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005

Kesmodel U., Kesmodel P.S., Larsen A., Secher N. J., Use of alcohol and illicit drugs among pregnant Danish women, 1998 Scand, „Journal of Public Health” 2003, t. 31

Klecka M., Janas-Kozik M., Krupka-Matuszczyk I., Rozwój diagnostyki poalkoho- lowego spektrum zaburzeń rozwojowych – przegląd narzędzi diagnostycznych, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2010, 10 (4)

Loon L., Ven M., Doesum K., Witteman C., Hosman, C. The Relation Between Parental Mental Illness and Adolescent Mental Health: The Role of Family Factors, „Journal of Child & Family Studies” 2014, t. 23. z. 7

Mangueira O. Sde, Lopes M.V., Dysfunctional family in the context of alcoholism: conceptanalysis, „Revista Brasileira De Enfermagem” 2014, t. 67, nr 1

Mantymaa M., Puura K., Luoma I., Latva R., Salmelin R. K., Tamminen T., Predicting Internalizing and Externalizing Problems at Five Years by Child and Parental Factors in Infancy and Toddlerhood, „Child Psychiatry and Human Development” 2012, t. 43, nr 2

Martínez-Lanz P., González-González A., Betancourt Ocampo D., Domestic Violence and Alcohol and Illegal Drugs Consumption in Mexican Youth, „Journal of Health Science” 2014, t. 2

Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002

Narkauskaitė L., Krupskienė A., Smurtas – visuomenės sveikatos problema. Smurto samprata, [w:] Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje, Higienos institutas, World Health Organization, University of St. Andrews, Vilnius 2011

Nowak J. M., Żuryń A., Grzanka A., Kotynina – metabolizm, zastosowanie jako biomarker i wpływ na organizm człowieka, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalne” (on-line), 2012, nr 66.

Nowak B. M., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa 2011 Olubiński A., Współpraca rodziny i szkoły jako funkcja życia społecznego, w: Płaszczyzny współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, red. L. Hurło, Wydawnictwo Magnus, Łódź 2011

Ornoy A., Ergaz Z., Alcohol Abuse in Pregnant Women: Effects on the Fetus and Newborn, Mode of Action and Maternal Treatment, „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2010 Feb; 7(2).

Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań, w: B. Urban, J. M. Stanik red., Resocjalizacja, t, 1,Warszawa 2008

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010, Warszawa

Pilch T., Miliard dzieci bez szczęścia, „Chowanna” 2010, 1 (34)

Przybysz-Zaremba M., Uwarunkowania zachowań agresywnych i/lub przemoco- wych występujących w rodzinie – wybrane konteksty. Społeczno-demograficzny model agresora – w świetle badań własnych, w: Społeczno-ekonomiczne uwa- runkowania rozwoju rodziny, red. K. Szczepańska-Woszczyna, M. Hronec, Dąbrowa Górnicza 2014

Przybysz-Zaremba M., Wokół wybranych dysfunkcji rodziny jako uwarunko- wań niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży – implikacje i działania, w: S. Neslusanova, I. Emmerova, E. Jarosz red., Socialni pedagogika ve sluzbe cloveku a spolecnosti, Institut Mezioborowych Studii, Brno 2014.

Przybysz-Zaremba M., Problem nadużywania alkoholu jako determinant moty- wacji do podejmowania przez kobiety aktywności edukacyjno-zawodowej, w: Rodzina. Przeobrażenia, problemy, pomoc, red. I. M. Kijowska, M. Przybysz-Zaremba, PWSZ w Elblągu, Elbląg 2013

Sadauskas J., Katkonienė A., Przybysz-Zaremba M., Przemoc w rodzinie wobec kobiet – na przykładzie Litwy – tekst złożono do druku

Salmon J., Fetal alcohol spectrum disorder: New Zealand birth mothers’ experien- ces, „Canadian Journal of Clinical Pharmacology” 2008, nr 15

Smurtas prieš moteris, Europos tyrimas „Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ataskaita”, 2014

Smurto prieš moteris šeimoje analizė ir smurto šeimoje aukų būklės įvertinimas: tyrimo ataskaita, BGI Consulting, 2008

Szychta W., Skoczylas M., Laudański T., Spożywanie alkoholu i palenie tyto- niu przez kobiety w ciąży – przegląd badań, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 2008, t. 1, z. 4

Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środo- wiskowej, Warszawa 2000

Yochum C., Doherty-Lyon S., Hoffman C., Hossain M. M., Zelikoff J. T., Richardson J. R., Prenatal cigarette smoke exposure causes hyperactivity and aggressive be- havior: role of altered catecholamines and BDNF, „Experimental Neurology” 2014, t. 254, nr 4

Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Netografia:

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863, Przemoc-w-rodzinie.html [dostęp. 18.08.2015]

www.szkolnictwo.pl

Dokumenty:

GUS, Bezrobocie rejestrowane, I kwartał 2015 r., Warszawa 2015 Dz. U. z 2010 r., nr 125 poz. 842

Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.