[1]
DuchliƄski, P. 2018. Tomistyczna krytyka ontologii fenomenologicznej. Studia Philosophiae Christianae. 53, 2 (luty 2018), 29-75. DOI:https://doi.org/10.21697/2017.53.2.02.