DuchliƄski, P. (2018). Tomistyczna krytyka ontologii fenomenologicznej. Studia Philosophiae Christianae, 53(2), 29-75. https://doi.org/10.21697/2017.53.2.02