DUCHLIƃSKI, P. Tomistyczna krytyka ontologii fenomenologicznej. Studia Philosophiae Christianae, v. 53, n. 2, p. 29-75, 16 luty 2018.