Data publikacji : 2019-03-08

MI SSION INMITTE N DER KU LTURE N UND RE LIGI ONEN IN DER NEUERE N PR OTE STANTI SCHEN THEOLOGIE

Ignacy BokwaDział: Artykuły

Abstrakt

Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel przedstawienie najważniejszych procesów
i tendencji w nowszej protestanckiej teologii misji. Punktem odniesienia jest
teologia misji w ujęciu wybitnych teologów pierwszej połowy XX wieku: Martina
Kählera, Ernsta Troeltscha i Karla Bartha. Była to teologia misji koncentrująca
się prawie wyłącznie na przesłankach wypływających z Objawienia Bożego, przy
jednoczesnym nieuwzględnianiu adresata tego przesłania. Koniec drugiej połowy
XX i początek XXI wieku niosą ze sobą zupełną zmianę perspektywy: w centrum
uwagi pojawia się odbiorca ewangelicznego przesłania ze swoją kulturą, zwyczajami
oraz splotem uwarunkowań gospodarczych, politycznych i społecznych. Efektem
tych przemian jest próba zastąpienia tradycyjnej teologii misji – teologią interkulturową,
w której główną rolę odgrywają etnologia, kulturoznawstwo i politologia.
Tematyka teologiczna pojawia się natomiast marginalnie i raczej w kontekście
dialogu i konwiwencji z innymi religiami. Najnowsza protestancka teologia misji
próbuje odnaleźć złoty środek pomiędzy skoncentrowaniem się na przesłaniu ewangelicznym
i misyjnym nakazie Jezusa Chrystusa z jednej strony – a problematyką
religioznawczą i kulturową z drugiej strony.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (Deutsch)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie