Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” (UCS) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UKSW. Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Instytutu Socjologii UKSW pod kierunkiem redaktora naczelnego – ks. prof. zw. dra hab. Sławomira H. Zaręby. W periodyku ukazują się ważne teksty dotyczące zagadnień teoretycznych (oryginalne artykuły naukowe), jak również ogniskujące się wokół problematyki badawczej (sprawozdania oraz raporty). Ponadto publikowane są recenzje oraz szczególny dział „Próby i debiuty”, przeznaczony dla doktorantów i autorów początkujących. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. Początkowo funkcjonowało tylko w postaci elektronicznej (rocznik), natomiast od 2014 r. wydawane są równocześnie wersje elektroniczne oraz tradycyjne – papierowe (format kwartalnika). Redakcja zapewnia kolportaż egzemplarzy autorskich a także nadbitek. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie internetowej czasopisma.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Raporty z badań

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Próby i debiuty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Noty o autorach

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Przed przesłaniem tekstu do recenzji sekretarz redakcji sprawdza, czy jest on zgodny z profilem merytorycznym pisma i spełnia wszystkie wymogi techniczne. Teksty, które spełniają powyższe warunki, są przesyłane następnie do redaktora naczelnego, który wyznacza recenzentów.


1. Wybrane teksty są sprawdzane systemem antyplagiatowym.

2. Każdy tekst jest recenzowany niezależnie przez dwóch recenzentów w systemie "double-blind review". Oznacza to, że recenzenci nie znają tożsamości autora, a autor nie zna tożsamości recenzentów.

3. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i archiwizowane przez sekretarza redakcji.

4. Recenzje zawierają informacje o przyjęciu tekstu, konieczności dokonania poprawek wskazanych przez recenzenta lub odrzuceniu tekstu. Tekst, który otrzymał co najmniej jedną negatywną recenzję, nie jest publikowany.

5. Lista recenznentów UCS jest jawna i publikowana w danym roku wydawniczym.

6. Autorzy tekstów są na bieżąco informowani o etapach recenzji przez redaktora prowadzącego lub sekretarza redakcji.

7. W przypadku wystąpienia wątpliwości w stosunku do tekstu, istnieje możliwość wyboru trzeciego recenzenta, który sporządza ostateczną opinię dotyczącą publikacji tekstu lub odrzucenia artykułu.

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Zasady etyki

Redakcja „Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology" (UCS) przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczące ochrony przed nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu („ghostwriting”) i pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu ("guest authorship", "honorary authorship"). W związku z powyższym od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji. Wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest autorship” oraz "honorary authorship" będą traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej i z tego względu dokumentowane oraz przekazywane do właściwych instytucji.